MILJØ302 Miljøvitenskap

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Peter Christian Dörsch

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:25. Se merknad.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Totalt 125 timer. Forelesninger: 20 timer. Utferd: 30 timer. Øvelser: 10 timer. Gruppearbeid og selvstudium: 65 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka, og avsluttes i høstparallellen

Om dette emnet

Emnet innledes med forelesninger og oppstart på gruppearbeid. Forelesningene fokuserer på miljøvitenskapens historie, metoder og samfunnsnytte (nasjonalt og internasjonalt), og studenter får anledning å fordype og evaluere utvalgte problemstillinger i plenum. Det bevisstgjøres om samspillet mellom biologiske, geologiske, hydrologiske, fysiske og kjemiske prosesser i naturen på avansert nivå. I den andre uken blir det obligatorisk utferd (minst 3 dager) som vil belyse konkrete case av grunnleggende og anvendt miljøvitenskap. Kurset kommer å gi en grundig innføring i MINAs forskningsportefølje. Det blir innføring til utvalgte målemetoder på laboratoriet og i felt. Studenter med ulik faglig bakgrunn føres sammen for å skape et variert og godt fagmiljø, samt tilhørighet og engasjement. Overordnet mål av kurset er å bygge generell kompetanse om miljøvitenskap og gi førstehåndskunnskap om de ulike studieretningene ved M-MINA.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene vil få inngående kunnskap om teori og metoder rundt forurensning, miljøvern og ressursforvaltning og utvikle avansert forståelse om samspillet mellom biologiske, geologiske, hydrologiske, fysiske og kjemiske prosesser i naturen.

Ferdighet: Studentene lærer å analysere og tolke data på kritisk måte ved hjelp av utvalgte case. Fokuset ligger på menneskeskapte endringer på ulike skalaer (lokalt, nasjonalt og internasjonalt).

Generell kompetanse: Etter gjennomført emne, skal studenten være i stand til å identifisere problemstillinger og mulige løsninger på konkrete miljøspørsmål. Studentene øves i vitenskapelig skriving og presentasjonsteknikker for å kunne kommunisere om faglige problemstillinger.

 • Undervisningen er basert på forelesninger, laboratorieøvelser og utferd så vel som interaktive læremetoder
 • Nettbasert via Canvas.
 • Stoff gjennomgått på forelesninger og utferder, og som studentene vil ha bruk for i gruppearbeid. Studentene får i tillegg oppgitt anbefalt lesestoff.
 • Relevant bachelorgrad
 • Semesteroppgave i gruppe

  Karakterregel: Bestått/Ikke bestått  Semesteroppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Rapport eller presentasjon fra gruppearbeid evalueres av emneansvarlig og ekstern sensor
 • Utferd og øvelser
 • Egne søknadsfrister for emner med antallsbegrensning. Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 14. august 2023. Etter det blir plassene i emnet fordelt.
 • M-MILJØ
 • Full overlapp mot NATF302 og MINA302 (1)
 • Realfag