MILJØ300 Globale miljøendringer og jordsystemet

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Peter Christian Dörsch

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:27

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Strukturert arbeids- og undervisningstid: 50 timer. Forberedelse til litteraturseminar: 130 timer. Selvstudium: 90 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

MILJØ300 er et videregående emne for masterprogrammet «Miljøvitenskap» som bygger på MILJØ100 og MILJØ200. MILJØ300 fokuserer på globale miljøendringer og effekter på liv fra «the big bang» til nå og i fremtiden både som følge av naturlige prosesser (vulkanisme, tektonikk) og som følge av menneskelige inngrep (bruk av fossile brensler, gjødsling med nitrogen og fosfor, erosjon). Første del av emnet starter med "the big bang", dannelse av stjerner, lette elementer, planeter, atmosfæren, utvikling av liv og fotosyntese samt livets biogeokjemiske "signaturer" på vår planet (oksygen og organisk materiale). De viktigste prosesser i jordas delsystemer (atmosfære, terrestrisk miljø, ferskvann, våtmarker og hav) blir først diskutert separat. Syntese skjer i påfølgende deler hvor vi behandler klima-systemet, de store biogeokjemiske sykluser, og metoder i biogeokjemi inklusiv isotopsignaturer. Viktige ledemotiv for emnet er "biosfæren som en reaktor i klimasystemet" og den antropogene faktor nå og i fremtiden. En del av kurset vies diskusjon av pågående klimaforskning ved MINA på to områder: - Utveksling av klimagass (CO2, CH4, N2O) mellom jord og atmosfære. - Omsetning og tap av C, N og P fra terrestriske økosystemer.

Dette lærer du

Etter å ha bestått emnet skal studentene besitte følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Studentene skal kunne gjengi, forklare, anvende, analysere og syntetisere kunnskap om prosesser og organismer som dominerer og regulerer det globale biogeokjemiske system på jorda med særlig vekt på menneskelig påvirkning av karbon, nitrogen, fosfor, vann og klima. Studentene skal kunne analysere hvordan og hvorfor dette systemet er i endring, og vurdere usikkerheter knyttet til slike endringer.

Ferdigheter

Studentene skal kunne orientere seg i forskningsbaserte diskusjoner om biogeokjemi og globale endringer, ved å lese og bruke primær vitenskapelig litteratur, samt muntlig presentasjon og diskusjon basert på dette.

 • Kjernekunnskap om biogeokjemi og globale endringer gis gjennom studentpresentasjoner og diskusjoner forberedt i mindre studentgrupper basert på læreboken i biogeokjemi og utvalgte nyere litteratur.
 • Fortløpende individuell veiledning skjer på studentenes initiativ, enten i klassen, ved besøk i kontortiden eller via internett. Ukentlige møter i plenum med presentasjoner og diskusjon.
 • W. H. Schlesinger: and E.S. Bernhardt 2020: Biogeochemistry-, An analysis of global change 4th edition Academic Press. Nyere litteratur vil bli gjort tilgjengelig på Canvas.
 • MILJØ200.
 • Samlet vurdering:

  • Muntlig eksamen teller 60%.
  • Mappevurdering: Presentasjoner og deltakelse i diskusjoner i klassen 40%.

  Begge deler må være bestått.

  Karakterregel A-E/ikke bestått  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor godkjenner emnet og deltar på muntlig eksamen.
 • Presentasjoner av ulike deler av pensum. Deltagelse på minimum 80% av møtene
 • Biogeokjemi er en tverrfaglig disiplin, og dette har konsekvenser for undervisningsformen. Vår erfaring er at studenter med solide kunnskaper innen enkeltdisipliner (jordbunnslære, limnologi, mikrobiologi, biokjemi, fysiologi, kjemi, geologi etc.) setter pris på et kurs i biogeokjemi. Det er tilstrekkelig motivasjon til å lese seg opp på områder der de kan mangle nødvendige forkunnskaper.
 • Presentasjoner og diskusjoner 50 timer.
 • M-MILJØ. Ph.D.
 • 10 studiepoeng mot MINA300 Globale miljøendringer og jordsystemet gitt til og med våren 2022.
 • Realfag