Course code MATH270

MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: John Andreas Wyller
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å øve regneteknikk, forstå metoder og begreper samt å kunne anvende faget på teknisk-fysiske problemstillinger.
Læringsutbytte:

Studentene skal lære grunnleggende teori for analytiske funksjoner og transformasjonsmetoder. De skal bli i stand til å bruke denne teorien på problemstillinger i kartfag, fysikk, teknikk. Etter å ha fullført emnet skal studentene beherske

  • Komplekse tall
  • Komplekse funksjoner
  • Cauchys integralteorem og Cauchys integralformel
  • Taylorrekker og Laurentrekker
  • Residueregning
  • Fourier-rekker
  • Fourier-transformasjoner
Læringsaktiviteter:
Undervisningen blir gitt i form av: forelesninger, øvinger med øvingslærer til stede.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Oversikt vil bli gitt på forelesningene.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, MATH113
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

Studenter som krever undervisning på engelsk må melde fra om dette senest 2 uker før undervisningen starter.

Matematikkseksjonen tilbyr bacheloroppgaver som en del av emnet for de studentene som har dette som krav i sitt studieprogram (f.eks lektorprogrammet). De studentene dette gjelder kan henvende seg til emneansvarlig ved kursstart.

Normert arbeidsmengde:
150 timer teori, 150 timer oppgaveløsning og forberedelse til eksamen.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer regneøvinger pr. uke i vårparallelen.
Eksamensdetaljer: :