MAST301 Planlegging av masteroppgaven for By- og regionplanlegging

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Mina Di Marino

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:45

Frekvens:Årlig, vår- og høstsemester. Starter i vårparallell.

Forventet arbeidsmengde:Undervisningstid ca 30 t. Individuelt studium (inkl. veiledning): ca 95 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vår parallelen. Emnet har undervisning i vårparallellen og høstparallellen men vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir innføring i viktige sider ved planlegging og gjennomføring av masteroppgaven innenfor studieprogrammet by- og regionplanlegging .

Hovedtemaer på kurset er:

-Utvikling av en problemstilling for masteroppgaven

-Hvordan lage en klar problemstilling. Hvordan definere et teoretisk grunnlag i by- og regionplanlegging og for enkle prosjekter. Valg av metode og drøfting av akademisk argument.

-Søk av vitenskapelig litteratur, prosjekter og planer.

-Metodeforståelse og -valg, herunder -Ulike intervju-metoder -Ulike metoder for romlig analyse og observasjoner, og andre kvantitative og kvalitative metoder)

-Faglig kritikk og akademisk drøfting

Målet med emnet er å utarbeide en plan for gjennomføring av masteroppgaven som kan brukes som utgangspunkt ved oppstart av masteroppgavesemesteret.

Emnet består av to deler: En felles organisert del i vårparallellen med forelesninger, seminarer og obligatoriske øvelser som til dels er felles med MAST301 og en mer individuelt og seminarorientert del i høstparallellen organisert av tildelt veileder for masteroppgaven.

Dette lærer du

 • Studenter skal kunne identifisere alle viktige aspekter ved planlegging og gjennomføring av masteroppgaven i studieprogrammet for by- og regionalplanlegging.
 • Studenter vil tilegne seg/utvikle og anvende kunnskap om hvordan de skal planlegge og bygge opp en masteroppgave
 • Studenter skal kunne velge og bruke metoder for vitenskapelig undersøkelse
 • Studenter skal kunne identifisere og vurdere etiske implikasjoner av vitenskapelige undersøkelser.
 • Seminarer med lærere, gjesteforelesere og veiledere, korte forelesninger, gruppesamtaler, fagkritikk, selvstudium, øvelser i forskningsdesign og akademisk skriving, kritisk lesning av vitenskapelige artikler, og andre referanser.
 • Faglig veiledning
 • Aktuelle bøker:

  Tuseth, B.S. og Winge, N.K. (2014) Masteroppgaven i juss: Kort forklart. Universitetsforlaget. Boken er oprimært skrevet med tanke på jusstudenter, men den er like egnet for andre profesjoner. Foreleser vil følge bokens opplegg i undervisningen. www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-i-juss.html.

  Eco U. (1977) How to write a thesis. MIT Press.

  Everett, E.L. & Furuseth, I. (2012) Masteroppgaven: hvordan begynne og fullføre. Universitetsforlaget. www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-uf.html.

  Muratovksi, G. (2016) Research for designers: a guide to methods and practice. London: Sage.

  Farthing, S. (2016) Research design in urban planning: a student¿s guide. London: Sage.

  Yin R., (2016). Qualitative research from start to finish, Guildford press, London. (See especially chapter 3, part D: Reviewing the research literature; and Chapter 7, part C: Interviewing).

 • Opptak til MA nivå studium
 • Innleveringsoppgave Bestått/ikke bestått

  En godkjent oppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern og intern sensor vurderer innlevert oppgave
 • Minimum 80 % deltakelse på forelesninger, seminarer og diskusjoner i grupper

  3 oppgaver (vår)

  2 oppgaver (høst)

 • Undervisningstid ca 30 t.
 • M-BYREG
 • Kvalifisert for å studere til MA grad