Course code M60-PV

M60-PV Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Lars Olav Brandsæter
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell og vårparallell
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Masterstudenter på plantevitenskap skal skrive en masteroppgave innenfor et plantevitenskaplig tema. Problemstillingen utarbeides i samarbeid med veileder(e). Masteroppgaven er et uavhengig akademisk arbeid. Selvstendig innsamling og analyse av kilder (primær og/eller sekundærkilder) er sentralt i arbeidet med masteroppgaven. Studenten kan også gjennomføre feltarbeid. Studenten får veiledning i å utvikle forskningsspørsmål.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Studenten har avanserte kunnskaper om et spesifikt tema, relevante metoder og teorier

Ferdigheter

  • Studenten kan arbeide selvstendig med å finne frem til, og vurdere, ulike kilder i forhold til et spesielt tema innen biologi
  • Studenten kan strukturere en større oppgave i tråd med akademiske standarder
  • Studenten kan presentere et forskningstema, inkludert metodevalg, datainnsamling og analyse
  • Studenten kan planlegge og gjennomføre et prosjekt over en lengre periode på flere måneder

Generell kompetanse

  • Studenten skal ha innsikt i de ulike skrittene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn
  • Hvis studenten har gjennomført et feltarbeid og innsamling av primærdata, vil studenten ha praktisk erfaring med å vurdere kilder og samle data i felt, i tillegg til å analysere og forklare forskningsresultater
  • Studenten vil ha erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid, og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og arbeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven
Læringsaktiviteter:

Veiledning: Studenten har normalt krav på 80 timers veiledning i forbindelse med en 60 studiepoengs masteroppgave, som også skal omfatte veileders andel av sensuren.

Student og veileder må skrive en kontrakt for oppgaven, som godkjennes av ansvarlig fakultet. Kontrakten inneholder både prosjekt- og fremdriftsplan, samt informasjon om studentens og veilederens ansvar og forpliktelser. Kontrakten skal være levert studieveileder ved fakultetet før arbeidet med oppgaven starter.

Læringsstøtte:
Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
Pensum:
Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
En skriftlig oppgave og muntlig diskusjon av oppgave.
Sensor:
Gradsoppgaven skal sensureres av minst en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
Merknader:
Studenter på andre masterprogram ved NMBU er også velkommen til å skrive en masteroppgave ved BIOVIT.
Normert arbeidsmengde:
1500 timer
Opptakskrav:
Masterstudenter ved NMBUs masterprogram
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer