Course code M60-MATH

M60-MATH Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Bjørn Fredrik Nielsen
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Hvert semester.
Undervises i periode:
Høst- og vårparallell.
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i det siste semesteret av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveilere(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling og eventuelt laboratoriearbeid, og at forskningsetiske retningslinjer følges. En muntlig eksamen i form av en presentasjon samt faglig diskusjon om oppgaven.
Læringsutbytte:

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne:

- Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.

- Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet.

- Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.

- Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig.

- Lese, forstå og bruke forskningslitteratur.

- Følge forskningsetiske retningslinjer.

Læringsaktiviteter:
Selvstendig arbeid under veiledning
Læringsstøtte:
Hver student har rett til 40 timers veiledning. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Krever opptak på et masterprogram ved NMBU. Masteroppgaven skal normalt være det eneste emnet som gjenstår i mastergraden.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave med muntlig forsvar, teller 100 %.
Sensor:
Intern og ekstern sensor vurderer masteroppgaven og muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Undervisningstid:
Studenten arbeider fulltid med oppgaven i to semester.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer