Course code M60-MAT

M60-MAT Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Tove Gulbrandsen Devold
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Oppstart i høstparallell og vårparallell.
Undervises i periode:
Årlig
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Studenter som tar mastergrad i matvitenskap.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i de to siste semesterne av studiet.Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel med kappe. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveilere(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Eksamen består av innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen i form av en presentasjon samt samtale om oppgaven. Den muntlige eksamen kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.
Læringsutbytte:

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne: 

  • Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling. -
  • Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet.
  • Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.
  • Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig.
  • Følge forskningsetiske retningslinjer.
Læringsaktiviteter:
Selvstendig arbeid under veiledning.
Læringsstøtte:
Studenten har rett til 80 timer veiledning totalt inklusivt sensurering av masteroppgaven.
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Det kreves en bachelorgrad i matvitenskap eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave og muntlig forsvar teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor skal delta i vurdering av oppgaven og muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
1800 timer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterprogrammet i matvitenskap.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått