Course code M60-LUN

M60-LUN Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Edvin Østergaard, Hans Erik Lefdal
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vår- og høstparallell
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i det siste semesteret av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og evt. biveiledere(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, om datainnsamling og eventuelt laboratoriearbeid, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Masteroppgaven er profesjonsfaglig rettet. Vi tilbyr masteroppgaver innen fagdidaktikk i fag 1.
Læringsutbytte:

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne:

- Gjennomføre et selvstendig forsknings- og utviklingsarbeid ut fra en begrunnet problemstilling/forskningsspørsmål.

- Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet.

- Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig gjennomført forskningsprosjekt.

- Formidle prosjektets forsknings- og erfaringsbaserte kunnskap (basert på selvstendig forskningsprosjekt) både skriftlig og muntlig.

- Lese, forstå og bruke forskningslitteratur.

- Følge forskningsetiske retningslinjer.

Mer spesifikt skal studenten kunne:

  • utvikle en problemstilling / et forskningsspørsmål som er begrunnet ut ifra relevans for fagfelt og/eller praksis.
  • avgrense oppgaven tilstrekkelig slik at den er gjennomførbar.
  • ta i bruk anerkjente forskningstilnærminger og -metoder som er relevante og begrunnet
  • vurdere forskningsarbeidet med hensyn på forskningsetikk, herunder eventuelle nødvendige godkjenninger fra NSD
  • drøfte muligheter og utfordringer med metodevalg
  • anvende fag/yrkesdidaktisk teori og forskingslitteratur som er relevant for valgt problemstilling/forskningsspørsmål
  • arbeide selvstendig og evt. delta i relevante forskningsgrupper
  • skrive masteroppgaven ihht. akademisk stil og krav, med en tydelig sammenheng mellom oppgavens ulike deler.
  • analysere og drøfte resultater og funn og begrunne hvordan de har framkommet
  • besvare og drøfte problemstilling/forskningsspørsmål med nødvendige forbehold og implikasjoner.
Læringsaktiviteter:

Selvstendig arbeid under veiledning.

Mastergradsforum med seminarer i vårsemesteret.

Læringsstøtte:
Studenten har rett til 80 timer veiledning totalt inklusiv sensurering av masteroppgaven. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Krever opptak på lektorprogrammet ved NMBU. Dette masteremnet skal normalt være det eneste emnet som gjenstår i mastergraden.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave med muntlig forsvar, teller 100%
Sensor:
Intern og ekstern sensor vurderer masteroppgaven og muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
1500 timer
Opptakskrav:
Masteroppgaven på 60 sp innvilges kun etter søknad til Undervisningsutvalget på RealTek.
Undervisningstid:

Studenten arbeider fulltid med oppgaven i to semestre.

Mastergradsforum med seminar.

Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer