Course code M60-LUN

M60-LUN Masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vår og høst
Første gang: Studieår 2014-2015
Emnets innhold:

Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i de to siste semesterne av studiet. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveileder(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling og eventuelt laboratoriearbeid, og at forskningsetiske retningslinjer følges. En muntlig eksamen i form av en presentasjon samt faglig diskusjon om oppgaven.

Masteroppgaven kan være disiplinfaglig eller profesjonsfaglig rettet. Vi tilbyr masteroppgaver innen fysikk, kjemi, biologi, geofag, matematikk og informatikk, eller realfagsdidaktikk, naturbruksdidaktikk og pedagogikk med vekt på undervisning i realfag og naturbruk.

Læringsutbytte:

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne:

- Gjennomføre  og utforme et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.

- Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet.

- Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.

- Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig.

- Lese, forstå og bruke forskningslitteratur.

- Følge forskningsetiske retningslinjer.

Læringsaktiviteter:
Selvstendig arbeid under veiledning.
Læringsstøtte:
Studenten har rett til 80 timer veiledning totalt inklusiv sensurering av masteroppgaven.
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Krever opptak på lektorprogrammet i realfag.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave med muntlig forsvar, teller 100 %
Sensor:
Intern og ekstern sensor vurderer masteroppgaven og muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
1500 timer
Opptakskrav:
Masteroppgaven på 60 sp innvilges kun etter søknad til Undervisningsutvalget på RealTek.
Undervisningstid:
Studenten arbeider fulltid med oppgaven i to semestere.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått