Course code M60-KJEMI

M60-KJEMI Masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Gis både i høstparallell og vårparallell.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høst og vår
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Fortrinnsrett til studenter som tar mastergraden i kjemi
Emnets innhold:

Kjemi spiller en viktig rolle i hverdagen til oss alle. og du lærer om stoffene vi og omgivelsene våre er bygd opp av og hvordan miljøforurensninger påvirker naturen og mennesker.

Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i de to siste semesterne av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveileder(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling og eventuelt laboratoriearbeid, og at forskningsetiske retningslinjer følges. En muntlig eksamen i form av en presentasjon samt faglig diskusjon om oppgaven.

Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne gjennomføre  og utforme et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.

FERDIGHETER: Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet. Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.

GENERELL KOMPETANSE: Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig. Lese, forstå og bruke forskningslitteratur. Følge forskningsetiske retningslinjer.

Læringsaktiviteter:
Selvstendig arbeid under veiledning
Læringsstøtte:
Studenten har rett til 80 timer veiledning totalt inklusiv sensurering av masteroppgaven
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Det kreves en bachelorgrad i kjemi eller tilsvarende. Det kreves minimum fordypning i kjemi (80 sp)
Obligatorisk aktivitet:

Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.

Masterstudenter må signere seg ut av laboratoriet før de har eksamen dvs frist for å godkjenne obligatorisk aktivitet er sensurfrist for masteroppgaven. 

Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave og muntlig forsvar, teller 100 %.
Sensor:
Intern og ekstern sensor vurderer masteroppgaven og muntlig eksamen.
Merknader:

Veiledning kan gis på engelsk for studenter som ønsker det.

Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en bi-veileder fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner / industri. Avtale om bi-veileder gjøres med godkjenning fra hovedveileder og deretter fakultetet som formaliserer avtalen om bruk av bi-veileder. Ved bruk av bi-veileder fordeles veiledningstimene på veilederne.

Masterstudenter må signere seg ut av laboratoriet før de har eksamen. Frist for å godkjenne obligatorisk aktivitet er satt lik sensurfrist for masteroppgaven. 

Normert arbeidsmengde:
1500 timer
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Mastergraden i Kjemi. 
Undervisningstid:
Studenten arbeider fulltid med oppgaven i to semestere.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått