Course code M60-BIOL

M60-BIOL Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Jorunn Elisabeth Olsen
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell og vårparallell
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Masterstudenter på biologi skal skrive en 60 studiepoengsmasteroppgave innenfor et biologisk tema. Problemstillingen utarbeides i samarbeid med veileder(e). Masteroppgaven er et uavhengig akademisk arbeid. Selvstendig innsamling og analyse av kilder (primær og/eller sekundærkilder) er sentralt i arbeidet med masteroppgaven. Studenten kan også gjennomføre feltarbeid. Studenten får veiledning i å utvikle forskningsspørsmål.
Læringsutbytte:

Når masterooppgaven er gjennomført, har studenten fått avansert kunnskap om et spesifikt tema, relevante metoder og teorier. Studenten vil ha arbeidet selvstendig med å finne fram til og vurdere ulike kilder. Masteroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten vil ha fått erfaring med å planlegge og gjennomføre et prosjekt over en lengre periode på flere måneder. Gjennom denne prosessen, vil studenten ha fått særskilt kunnskap, ferdigheter og kompetanse: 

  • Studenten har erfaring med å søke etter ulike kilder, lese og vurdere disse i forhold til et spesielt tema innen biologi.
  • Studenten har presentert forskningstema, inkludert metodevalg, datainnsamling og analyse.
  • Gjennom veiledning har studenten fått innsikt i de ulike skrittene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn
  • Hvis studenten har gjennomført feltarbeid og samlet primærdata, har han/hun samlet praktisk erfaring med å vudere kilder og samle date i felt, i tillegg til å analysere og forklare forskningsresultater
  • Studenten vil ha fått erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og abeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven
Læringsaktiviteter:

Veiledning: Studenten har normalt krav på 80 timers veiledning i forbindelse med en 60 studiepoengs masteroppgave, som også skal omfatte veileders andel av sensuren.

Student og veileder må skrive en kontrakt for oppgaven, som godkjennes av ansvarlig fakultet. Kontrakten inneholder både prosjekt- og fremdriftsplan, samt informasjon om studentens og veilederens ansvar og forpliktelser. Kontrakten skal være levert studieveileder ved fakultetet før arbeidet med oppgaven starter.

Læringsstøtte:
Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
Pensum:
Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
En skriftlig oppgave og muntlig diskusjon av oppgaven.
Sensor:
Gradsoppgaven skal sensureres av minst en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
Merknader:
Studenter på andre masterprogram ved NMBU er også velkommen til å skrive en masteroppgave ved BIOVIT.
Normert arbeidsmengde:
1800 timer
Opptakskrav:
Masterstudenter ved NMBUs masterprogram
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått