Course code M60-BIAS

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig, høstparallell og vårparallell.
Undervises i periode:
Oppstart i høstparallell og vårparallell.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterprogrammet i bioinformatikk og anvendt statistikk.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Moderne biologi bruker bioinformatikk og anvendt statistikk til å analysere og systematisere data. Disse fagområdene er svært relevante for disipliner som bidrar til omstillingen mot et grønnere og mer bærekraftig samfunn, hvor innhenting og analyse av data inngår.

Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i de to siste semestrene av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel med kappe. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveileder(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Eksamen består av innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen i form av en presentasjon samt samtale om oppgaven. Den muntlige eksamen kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling. 

FERDIGHETER: Studenten skal kunne benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet. Analysere og trekke konklusjoner fra et selvstendig forskningsprosjekt.

GENERELL  KOMPETANSE: Formidle kunnskap basert på et selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig. Følge forskningsetiske retningslinjer.

Læringsaktiviteter:
Selvstendig arbeid under veiledning.
Læringsstøtte:
Studenten har rett til 80 timer veiledning totalt, inkludert sensurering av masteroppgaven.
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Det kreves en relevant bachelorgrad, samt opptak til M-BIAS ved NMBU.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave og muntlig forsvar teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor skal delta i vurdering av oppgaven og muntlig eksamen.
Merknader:

Veiledning kan gis på engelsk for studenter som ønsker det.

Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha biveileder(e) fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner / industri. Avtale om biveileder(e) gjøres med godkjenning fra hovedveileder og deretter fakultetet som formaliserer avtalen om bruk av biveileder. Ved bruk av biveileder fordeles veiledningstimene på veilederne.

Normert arbeidsmengde:
1500 timer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterprogrammet i bioinformatikk og anvendt statistikk.
Undervisningstid:
Studenten arbeider fulltid med oppgaven i to semestre.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer