Course code M60-BIAS

M60-BIAS Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig, høstparallell og vårparallell
Undervises i periode:
Oppstart i høstparallell og vårparallell.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Fortrinnsrett til studenter som tar mastergraden i bioinformatikk og anvendt statistikk.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i de to siste semesterne av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel med kappe. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveilere(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Eksamen består av innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen i form av en presentasjon samt samtale om oppgaven. Den muntlige eksamen kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.
Læringsutbytte:
KUNNSKAP: Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne gjennomføre og utforme et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling. FERDIGHETER: Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet. Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt. GENERELL KOMPETANSE: Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig. Lese, forstå og bruke forskningslitteratur. Følge forskningsetiske retningslinjer.
Læringsaktiviteter:
Selvstendig arbeid under veiledning.
Læringsstøtte:
Studenten har rett til 80 timer veiledning totalt inklusivt sensurering av masteroppgaven.
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt
Forutsatte forkunnskaper:
Det kreves en relevant bachelorgrad.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet
med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave og muntlig forsvar teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor skal delta i vurdering av oppgaven og muntlig eksamen.
Merknader:
Veiledning kan gis på engelsk for studenter som ønsker det.
Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en bi-veileder
fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner. Avtale om bi-veileder gjøres med godkjenning fra
hovedveileder og deretter fakultetet som formaliserer avtalen om bruk av bi-veileder. Ved bruk av biveileder
fordeles veiledningstimene på veilederne.
Normert arbeidsmengde:
1800 timer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Mastergraden i Bioinformatikk og anvendt statistikk.
Undervisningstid:
Studenten arbeider fulltid med oppgaven i to semestere.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått