M60-BIAS Masteroppgave

Studiepoeng:60

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Hilde Vinje

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:1500 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Oppstart i høstparallell og vårparallell.

Om dette emnet

Moderne biologi bruker bioinformatikk og anvendt statistikk til å analysere og systematisere data. Disse fagområdene er svært relevante for disipliner som bidrar til omstillingen mot et grønnere og mer bærekraftig samfunn, hvor innhenting og analyse av data inngår.

Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i de to siste semestrene av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel med kappe. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveileder(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Eksamen består av innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen i form av en presentasjon samt samtale om oppgaven. Den muntlige eksamen kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Dette lærer du

KUNNSKAP: Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.

FERDIGHETER: Studenten skal kunne benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet. Analysere og trekke konklusjoner fra et selvstendig forskningsprosjekt.

GENERELL KOMPETANSE: Formidle kunnskap basert på et selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig. Følge forskningsetiske retningslinjer.

 • Selvstendig arbeid under veiledning.
 • Studenten har rett til 80 timer veiledning totalt, inkludert sensurering av masteroppgaven.
 • Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
 • Det kreves en relevant bachelorgrad, samt opptak til M-BIAS ved NMBU.
 • Skriftlig oppgave og muntlig forsvar teller 100 %.

 • Ekstern sensor skal delta i vurdering av oppgaven og muntlig eksamen.
 • Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
 • Veiledning kan gis på engelsk for studenter som ønsker det.

  Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha biveileder(e) fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner / industri. Avtale om biveileder(e) gjøres med godkjenning fra hovedveileder og deretter fakultetet som formaliserer avtalen om bruk av biveileder. Ved bruk av biveileder fordeles veiledningstimene på veilederne.

 • Studenten arbeider fulltid med oppgaven i to semestre.
 • M-BIAS
 • Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterprogrammet i bioinformatikk og anvendt statistikk.