Course code M60-BIAS

Emneansvarlige: Lars Gustav Snipen
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises i periode:
Oppstart i høstparallell og vårparallell.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Fortrinnsrett til studenter som tar mastergraden i bioinformatikk og anvendt statistikk.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i de to siste semesterne av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel med kappe. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveilere(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Eksamen består av innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen i form av en presentasjon samt samtale om oppgaven. Den muntlige eksamen kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.
Læringsutbytte:

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne:

  • Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling. 
  • Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet. 
  • Analysere og trekke konklusjoner fra et selvstendig forskningsprosjekt.
  • Formidle kunnskap basert på et selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig.
  • Følge forskningsetiske retningslinjer.
Læringsaktiviteter:
Selvstendig arbeid under veiledning.
Læringsstøtte:
Studenten har rett til 80 timer veiledning totalt inklusivt sensurering av masteroppgaven.
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt
Forutsatte forkunnskaper:
Det kreves en relevant bachelorgrad.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave og muntlig forsvar teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor skal delta i vurdering av oppgaven og muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
1800 timer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Mastergraden i Bioinformatikk og anvendt statistikk.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått