Course code M60-AA

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Stine Hanne Telneset
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell og vårparallell.
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene skal skrive en masteroppgave innenfor et tema som er relatert til akvakulturvitenskap. Problemstillingen utarbeides i samarbeid med veileder(e).  Masteroppgaven er et uavhengig akademisk arbeid. Selvstendig innsamling og analyse av kilder (primær og/eller sekundærkilder) er sentralt i arbeidet med masteroppgaven. Studenten kan også gjennomføre feltarbeid. Studenten får veiledning i å utvikle forskningsspørsmål.
Læringsutbytte:

En masteroppgave er en omfattende arbeidsprosess. Når arbeidet er gjennomført, har studenten fått avansert kunnskap om et spesifikt tema, relevante metoder og teorier. Masteroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Gjennom denne prosessen vil studenten ha fått særskilt kunnskap, ferdigheter og kompetanse: 

  • Studenten har erfaring med å søke etter ulike kilder, lese og vurdere disse i forhold til et spesielt tema innen akvakultur
  • Studenten har presentert forskningstema, inkludert metodevalg, datainnsamling og analyse.
  • Gjennom veiledning har studenten fått innsikt i de ulike skrittene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn
  • Hvis studenten har gjennomført feltarbeid og samlet primærdata, har han/hun samlet praktisk erfaring med å vudere kilder og samle date i felt, i tillegg til å analysere og forklare forskningsresultater
  • Studenten vil ha fått erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og abeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven
Læringsaktiviteter:
Veiledning: Studenten har normalt krav på 80 timers veiledning i forbindelse med en 60 studiepoengs masteroppgave, dette inkluderer også veileders andel av sensuren.
Læringsstøtte:
Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
Pensum:
Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
Forutsatte forkunnskaper:
Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres studieadministrasjonen ved fakultet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
En skriftlig oppgave og muntlig diskusjon av oppgave.
Sensor:
Gradsoppgaven skal sensureres av minst en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
Merknader:
Studenter på andre masterprogram ved NMBU er også velkommen til å skrive en masteroppgave ved IHA.
Normert arbeidsmengde:
1800 timer
Opptakskrav:
Masterstudenter ved NMBUs masterprogram.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått