Course code M60-AA

Emneansvarlige: Turid Mørkøre
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell og vårparallell.
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene skal skrive en masteroppgave innenfor et tema som er relatert til akvakultur. Problemstillingen utarbeides i samarbeid med veileder(e).  Masteroppgaven er et uavhengig akademisk arbeid. Selvstendig innsamling og analyse av kilder (primær og/eller sekundærkilder) er sentralt i arbeidet med masteroppgaven. Studenten kan også gjennomføre feltarbeid. Studenten får veiledning i å utvikle forskningsspørsmål.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Studenten har avanserte kunnskaper om et spesifikt tema, relevante metoder og teorier

Ferdigheter

  • Studenten kan arbeide selvstendig med å finne frem til, og vurdere, ulike kilder i forhold til et spesielt tema innen akvakultur
  • Studenten kan strukturere en større oppgave i tråd med akademiske standarder
  • Studenten kan presentere et forskningstema, inkludert metodevalg, datainnsamling og analyse
  • Studenten kan planlegge og gjennomføre et prosjekt over en lengre periode på flere måneder

Generell kompetanse

  • Studenten skal ha innsikt i de ulike skrittene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn
  • Hvis studenten har gjennomført et feltarbeid og innsamling av primærdata, vil studenten ha praktisk erfaring med å vurdere kilder og samle data i felt, i tillegg til å analysere og forklare forskningsresultater
  • Studenten vil ha erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid, og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og arbeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven
Læringsaktiviteter:
Veiledning: Studenten har normalt krav på 80 timers veiledning i forbindelse med en 60 studiepoengs masteroppgave, dette inkluderer også veileders andel av sensuren.
Læringsstøtte:
Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
Pensum:
Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
Forutsatte forkunnskaper:
Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres studieadministrasjonen ved fakultet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
En skriftlig oppgave og muntlig diskusjon av oppgave.
Sensor:
Gradsoppgaven skal sensureres av minst en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
Merknader:
Studenter på andre masterprogram ved NMBU er også velkommen til å skrive en masteroppgave ved BIOVIT.
Normert arbeidsmengde:
1500 timer
Opptakskrav:
Masterstudenter ved NMBUs masterprogram.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer