Detaljer om emnet M30-MAT

M30-MAT Masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Morten Sørlie
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig, oppstart i høstparallell og vårparallell.
Undervises i periode:
Høst og vår.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Studenter som tar mastergrad i matvitenskap.
Emnets innhold:

Matindustrien har et samfunnsansvar for å produsere og utvikle sunne, trygge og bærekraftige produkter. 

Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i det siste semesteret av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel med kappe. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveileder(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Eksamen består av innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen i form av en presentasjon samt samtale om oppgaven. Den muntlige eksamen kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Læringsutbytte:

KUNNSKAP: Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne gjennomføre og utforme et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.

FERDIGHETER: Studenten skal kunne benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet. Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.

GENERELL KOMPETANSE: Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig. Lese, forstå og bruke forskningslitteratur. Følge forskningsetiske retningslinjer.

Læringsaktiviteter:
Selvstendig arbeid under veiledning.
Læringsstøtte:
Studenten har rett til 40 timer veiledning totalt inklusivt sensurering av masteroppgaven.
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Det kreves en bachelorgrad i matvitenskap eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:

Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.

Masterstudenter må signere seg ut av laboratoriet før de har eksamen dvs. frist for å godkjenne obligatorisk aktivitet er sensurfrist for masteroppgaven. 

Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave og muntlig forsvar teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor skal delta i vurdering av oppgaven og muntlig eksamen.
Merknader:

Veiledning kan gis på engelsk for studenter som ønsker det.

Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en bi-veileder fra andre utdannings- og  forskningsinstitusjoner / industri. Avtale om bi-veileder gjøres med godkjenning fra hovedveileder og deretter fakultetet som formaliserer avtalen om bruk av bi-veileder. Ved bruk av biveileder fordeles veiledningstimene på veilederne.

Normert arbeidsmengde:
900 timer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterprogrammet i matvitenskap.
Undervisningstid:
Studenten arbeider fulltid med oppgaven i ett semester.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått