Course code M30-EUTV

M30-EUTV Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Terje Holsen, Sølve Bærug
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Hvert semester. Oppstart i vårparallell og høstparallell 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går vår og høst med tilsvarende vurderingsperioder
Første gang: Studieår -1
Fortrinnsrett: Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterprogram i eiendomsutvikling
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Masteroppgaven består av en rapport fra et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i siste semester av studiet. Emnet er obligatorisk i mastergraden. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Eksamen består av innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen i form av en presentasjon samt samtale om oppgaven. Den muntlige eksamen kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven. Masteroppgaven kan også skrives i artikkelform, med en innledende kappe.
Læringsutbytte:

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne:

  • Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.
  • Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet.
  • Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.
  • Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig.
  • Følge forskningsetiske retningslinjer
Læringsaktiviteter:
Individuelt arbeid med veiledning
Læringsstøtte:
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Mastergraden i Eiendomsutvikling og som har gjennomført de mest vesentlige emnene i graden
Anbefalte forkunnskaper:
Gjennomført og bestått emnet MAST303
Obligatorisk aktivitet:
  • Utarbeidelse av veiledningskontrakt med tildelt veileder, inkludert tidsplan for avtalte aktiviteter
  • Oppmøte på og deltakelse i avtalt veiledning
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave danner grunnlag for karakter på skala A-F. Muntlig diskusjon (presentasjon / forsvar) av oppgaven kan være justerende på den endelige karakteren på oppgaven. Det gis ikke separat karakter for den muntlige presentasjonen av oppgaven.
Sensor:
Ekstern sensor skal delta i vurdering av oppgaven og muntlig eksamen.
Merknader:

Veiledning kan gis på engelsk for studenter som ønsker det.

Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en bi-veileder fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Normert arbeidsmengde:
750 timer
Opptakskrav:
Kun studenter i M-EUTV. Enkeltemnestudenter får ikke ta dette emnet.
Undervisningstid:
Individuelt arbeid med veiledning. Mulighet for studenter å skriver oppgave sammen.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer