Detaljer om emnet M30-DV

M30-DV Masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Hans Ekkehard Plesser
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Hvert semester.
Undervises i periode:
Høst- og vårparallell.
Første gang: Studieår 2018-2019
Emnets innhold:
Masteroppgaven består av et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i det siste semesteret av studiet. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller vitenskapelig artikkel. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder og biveilere(e). Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling og eventuelt laboratoriearbeid, og at forskningsetiske retningslinjer følges. En muntlig eksamen i form av en presentasjon samt faglig diskusjon om oppgaven.
Læringsutbytte:

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne:

- Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.

- Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet.

- Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.

- Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig.

- Lese, forstå og bruke forskningslitteratur.

- Følge forskningsetiske retningslinjer.

Læringsaktiviteter:
Selvstendig arbeid under veiledning
Læringsstøtte:
Hver student har rett til 40 timers veiledning. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet.
Pensum:
Undervisningsmateriell utvikles individuelt.
Forutsatte forkunnskaper:
Krever opptak på et masterprogram ved NMBU. Masteroppgaven skal normalt være det eneste emnet som gjenstår i mastergraden.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave med muntlig forsvar, teller 100 %.
Sensor:
Intern og ekstern sensor vurderer masteroppgaven og muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Undervisningstid:
Studenten arbeider fulltid med oppgaven i ett semester.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått