Course code LAA370

LAA370 Landskapsøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Wenche Elisabet Dramstad
Medvirkende: Gjest Guest
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 40, min. 10 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Studentene blir introdusert for landskapsøkologiske konsepter gjennom arbeid med flybilder, felt- og kartdata fra virkelige landskap. De vil lære om å måle og kvantifisere landskap, definere patcher og kvantifisere egenskapene deres som størrelse, form, kanter, mønstre, forbindelser osv.

Studentene skal deretter lære om de økologiske og menneskelige konsekvensene av ulike landskapsprosesser, inkludert fragmentering, konnektivitet, supplering, heterogenitet, kornstørrelse osv. Landskapsøkologiens rolle i planlegging og forvaltning læres gjennom seminarer om landskapsstrukturers effekt på populasjoner og samfunn, barrierer, korridorer, faunapassasjer og teorien om metapopulasjoner. Tidlig i prosessen begynner studentene å jobbe med miniprosjekter som eksemplifiserer landskapsøkologiske konsepter ved bruk av konkrete eksempler relatert til bakgrunnsteori og kurslitteraturen.

Læringsutbytte:
Kunne foreta landskapsøkologisk analyse av kartlagt data eller flyfotografier, kunne identifisere type miljø og arter som er sårbare i forhold til fragmentering, kunne vurdere landskap for å identifisere potensielle korridorer og barrierer for forflytning for ulike arter, finne løsninger på landskapsplanleggingsproblemer basert på landskapsøkologiske prinsipper, vise forståelse for begrensningene av generalisering av forvaltningsløsninger fra ett landskap til et annet.
Læringsaktiviteter:
Studentene arbeider individuelt og i grupper med oppgaver av ulikt omfang og kompleksitet gjennom hele kursperioden. I tillegg er det ukentlige forelesninger og to heldags utferder. Studentene forventes å lese og bruke vitenskaplig litteratur samt å presentere og diskutere sitt arbeid og sine resultater.
Læringsstøtte:
Veiledning utover undervisningstid også mulig men etter avtale. 
Pensum:
Pensum vil bli formidlet ved oppstart av kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Relevant Bachelor
Obligatorisk aktivitet:
80 % oppmøte/deltakelse. Alle innleveringsoppgaver må gjennomføres.
Vurderingsordning:
  • Miniprosjekter: Bestått/ikke bestått.
  • Muntlig eksamen på engelsk: 51 %.
  • Semesteroppgave: 49 %.
Sensor:
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
75 timer forelesninger og seminarer, 105 timer egenstudie (inkl. databehandling), 120 timer prosjektarbeid.
Opptakskrav:
GSK.
Undervisningstid:
25 % forelesninger og seminarer, 35 % egenstudier, 40 % prosjektarbeid.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått