Course code LAA360

LAA360 Strategisk landskapsplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Morten Clemetsen
Medvirkende: Kristin Marie Berg, Knut Bjørn Stokke
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 30 studenter. Min 10 studenter. Se under merknader
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-LA. 4.og 5.trinn
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer, individuell teorifordypning og prosjektrettet gruppearbeid med en påbyggende individuell del. Prosjektdelen av kurset vil bli utviklet i sammenheng med en årlig utferd og feltarbeid til en aktuell region i Norge. Utferden vil til sammen ha opp til en ukes varighet. Tematisk innhold: - Politiske rammer og strategier for landskap - Landskapsstrategier i plan og forvaltningen - mål, utfordringer og virkemidler - Overordnede landskapsutfordringer knyttet til energispørsmål, kommuneplanlegging, stedsutvikling, reiseliv, naturvern og verdiskaping - Landskap som ressurs for utvikling - Metode: Landskapsanalyse som prosessverktøy - Verktøy for mobilisering og medvirkning i landskapsplanleggingen Dynamisk forvaltning av store verneområder Planlegging og forvaltning av bynære friluftsområder Helhetlig planlegging for kystsone- og vassdrag .
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om strategisk landskapsplanleggings samfunnsrelevans og betydning for bærekraftig planlegging på regional og lokalt nivå.

Studenten skal ha kunnskap om Den europeiske landskapskonvensjonen

Studenten skal ha kunnskap om et landskapsområdes naturmessige, historiske, menneskelige og territorielle sammenhenger, og hvordan dette kan danne grunnlag for bærekraftige forvaltningsstrategier

Studenten vil ha kunnskap om norsk og internasjonal forskning og forvaltningspraksis knyttet til dynamisk, innovativ områdeforvaltning, stedsbasert verdiskaping .

Studenten skal ha kunnskap om landskapets multifunksjonalitet og betydning for identitet og tilhørighet, og som ressurs for verdiskaping

Studenten skal ha kunnskap om medvirkning som sentralt verktøy for å kunne gjennomføre integrerte og tverrfaglige planprosesser.

Studenten skal ha kunnskap om regional og kommunal planlegging av sammenhengende landskap etter plan- og bygningsloven, i samspill med naturmangfoldloven og annet lovverk som regulerer arealbruk. Her står samarbeid, medvirkning, konsekvensutredning og balansering mellom vern og bruk av landskap sentralt.

Studenten skal ha kunnskap om ulike aktørgrupper og oppøve ferdigheter i kommunikasjon med dem.

Studenten skal ha opparbeidet faglig/vitenskapelig skriveferdigheter og koble teori og casebaserte studier

Ferdighet:

Studenten vil ha opparbeidet ferdigheter i å identifisere, karakterisere og vurdere landskap og utarbeide forvaltnings, plan- og utviklingsstrategier.

Studenten vil være i stand til å identifisere og beskrive natur- og kulturbaserte særtrekk og ressurspotensial for områdebasert verdiskaping og forvaltning.

Studenten vil ha tilegnet seg ferdigheter i valg og bruk av aktuelle metoder for å gjennomføre kartlegging og kunnskapsinnhenting om større geografiske og territorielle sammenhenger og designe framgangsmåter som svarer til problemstillinger og landskapsskala .

Studenten vil ha ferdigheter i kommunikasjon med ulike aktørgrupper

Studenten vil ha evne til å vurdere informantkunnskap og andre kilder på en faglig kritisk måte

Studenten vil kunne gjennomføre analyser av kunnskapsgrunnlag og utvikle løsninger og forslag i tverrfaglige team

Gjennom arbeid med individuelle oppgaver, vil studenten ha evne til å formulere faglig/vitenskaplige tekster og på selvstendig grunnlag kunne designe og gjennomføre et avgrenset teoristudium eller utviklingsrettet prosjekt

Studentel vil kunne utarbeide strategier og tiltak basert på egen kunnskapsinnhenting og annerkjente metoder, og kople det til planlegging etter plan- og bygningsloven

Generell kompetanse:

Studenten vil ha evne til å styre egen læring, gjennomføre egendefinerte prosjektoppgaver og kritisk vurdere faglige teori- og metodevalg, og reflektere over egen læring

Studenten vil ha evne til å arbeide konstruktivt i tverrfaglige team med komplekse problemstillinger

Studenten vil ha evne til skriftlig å framstille faglige problemstillinger, teorier, metoder og løsninger på en systematisk måte og med rett kildehenvisning

Studenten vil ha evne til å forberede og gjennomføre prosjektpresentasjoner for et faglig og allment publikum, både individuelt og som del av en større prosjektgruppe

Læringsaktiviteter:
Litteraturstudier, forelesninger, seminarer, utferd og feltarbeid, prosjektoppgaver i grupper - også tverrfaglige. Presentasjon og gjennomgang i plenum. Gruppeveiledning. 
Læringsstøtte:
Det legges opp til faglig gruppeveiledning i prosjektoppgaven. Det vil også bli anledning til individuell veiledning i teorioppgaven og den individuelle delen av prosjektoppgaven. Minst 50% av individuell veiledningstid vil foregå gjennom Fronter eller e-post
Pensum:
Pensumlitteratur Paul Selman 2006, \"Planning at the landscape scale\", Routledge. Mose I et al 2007. Protected areas and reginal development in Europe. Towards a new model for the 21st century Utvalgte kapitler Rydin, Yvonne - Eva Falleth 2006: Networks and institutions in natural resource management. Edward Elgar, Cheltenham, UK Utvalgte kapitler Haukeland, Per Ingvar (red.) 2010. Landskapsøkonomi. Bidrag til bærekraftig verdiskaping, landskapsbasert entreprenørskap og stedsutvikling. Med eksempler fra regionalparker i Norge og Europa. Telemarskforsking. Et utvalg artikler, rapporter og tekster vil bli gjort tilgjengelig via Fronter
Forutsatte forkunnskaper:
APL102 og LAA250 (eller tilsvarende)
Anbefalte forkunnskaper:
APL250
Obligatorisk aktivitet:
Felles utferder og alle felles gjennomganger er obligatoriske, samt 80% av fellesveiledninger, forelesnings- og seminartid.
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Sensor blir forelagt kursplan og oppgaver som skal innleveres i kurset. Sensurering av teorioppgaven skjer av faglærere. Sensur av individuell prosjektoppgave skjer i samråd mellom sensor og faglærer. Sensurering av gruppeprosjektoppgave skjer på bakgrunn av innlevert prosjekt og presentasjon/diskusjon med sensor til stede.
Merknader:
Studentantallet ses i sammenheng med LAA361
Normert arbeidsmengde:
600 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Det er ikke mulig å få godkjent studiepoeng for både LAA360 og LAA361
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid ca 135 timer: Forelesninger og seminarer 50 timer Utferd 50 timer Gjennomgang og presentasjoner ca 35 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått