LAA360 Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling

Studiepoeng:20

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Knut Bjørn Stokke

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:35

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:500 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,

Om dette emnet

Dette kurset retter seg mot bærekraftig samfunnsutvikling på regionalt og lokalt nivå. Hvert år tar vi utgangspunkt i en aktuell overordnet problemstilling knyttet til lokalsamfunnsutvikling, integrert forvaltning og planlegging av natur- og kulturressurser og stedsbasert verdiskaping. Sentralt i kurset er planlegging og gjennomføring av en ukes feltarbeid i en utvalgt region i Norge, som velges i samarbeid med aktuelle kommuner, ulike interesseorganisasjoner, foreninger og ildsjeler. Under feltarbeidet operer studentene i tverrfaglige grupper (by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, naturbasert reiseliv og naturforvaltning). Gruppene planlegger og gjennomfører selv intervjuer, befaringer og møter med lokale og regionale aktører. Sentralt i kurset er å forstå landskap i ulik skala, og arbeide med å styrke sammenhengene mellom det lokale og det regionale.

Emnet består av forelesninger, seminarer, individuell teorifordypning og prosjektrettet gruppearbeid med en påbyggende individuell del. Prosjektdelen av kurset vil bli utviklet i sammenheng med en årlig utferd og feltarbeid til en aktuell region i Norge. Utferden vil ha opp til en ukes varighet. Tematisk innhold: - Politiske rammer og sektorbaserte føringer for landskap i regional planlegging- Landskapsstrategier i plan og forvaltningen - mål, utfordringer og virkemidler - Overordnede landskapsutfordringer knyttet til integrerte strategier for stedsutvikling og reiseliv, naturforvaltning og verdiskaping, samt kommuneplanlegging og energispørsmål - Landskap som ressurs for utvikling - Metode: Landskapsressursanalyse som prosessverktøy - Verktøy for mobilisering og medvirkning i landskapsplanleggingen Dynamisk forvaltning av store verneområder Planlegging og forvaltning av bynære friluftsområder Helhetlig planlegging for kystsone- og vassdrag.

Dette lærer du

Kunnskap:

Studenten vil tilegne seg kunnskap om landskapsplanleggingens samfunnsrelevans og betydning for bærekraftig utvikling på regionalt og lokalt nivå.

Studenten vil tilegne seg kunnskap om Den europeiske landskapskonvensjonen og hva landskapsperspektivet kan bidra med i lokal og regional planlegging

Studenten vil tilegne seg opparbeidet kunnskap om et landskapsområdes naturmessige, kulturelle, historiske, menneskelige (relasjonelle) og territorielle ressursgrunnlag for lokalsamfunnsutvikling.

Studenten skal tilegne seg opparbeidet kunnskap om norsk og internasjonal forskning og forvaltningspraksis knyttet til dynamisk, innovativ og integrert områdeforvaltning.

Studenten skal tilegne seg kunnskap om landskapets multifunksjonalitet og betydning for folks identitet og tilhørighet.

Studenten skal tilegne seg kunnskap om planlegging etter plan- og bygningsloven i samspill med annet lovverk, og hvordan planlegging kan aktiveres for en samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål

Ferdighet:

Studenten vil tilegne seg ferdigheter i å identifisere, karakterisere og vurdere landskap og utarbeide utviklingsstrategier i et tverrfaglig team, og kople det til planlegging etter plan- og bygningsloven

Studenten vil være i stand til å identifisere og beskrive natur- og kulturbaserte særtrekk og ressurspotensialet som grunnlag for bred verdiskaping og stedsutvikling i et gitt område.

Studenten vil ha tilegnet seg dialogferdigheter i møte med ulike aktører, og opparbeidet evne til kritisk vurdering av informantkunnskap

Gjennom arbeid med individuelle oppgaver vil studenten utvikle evne til å strukturere og utarbeide faglig/vitenskapelige tekster og på selvstendig grunnlag anvende teorilitteratur og empirisk materiale

Generell kompetanse:

Studenten vil ha tilegnet seg evne til å styre egen læring, gjennomføre egendefinerte prosjektoppgaver, kritisk vurdere faglige teori- og metodevalg og reflektere over egen læring

Studenten vil ha tilegnet seg evne til å forberede og gjennomføre prosjektpresentasjoner for et faglig og allment publikum, innenfor gitte tidsrammer.

Studenten vil være i stand til å kunne samarbeide i tverrfaglige team og kritisk vurdere ulike metoder for å innhente relevant kunnskap i analyse- og planarbeid på regionalt og lokalt nivå.

 • Litteraturstudier, forelesninger, seminarer, utferd og feltarbeid i utvalgt region, prosjektoppgaver i tverrfaglige grupper

  Presentasjon og gjennomgang i plenum.

  Individuell og gruppebasert veiledning.

 • Det legges opp til faglig gruppeveiledning i prosjektoppgaven. Det vil også bli anledning til individuell veiledning i teorioppgaven og individuell prosjektoppgave. Minst 50% av individuell veiledningstid kan forventes å foregå gjennom Canvas eller e-post
 • Pensumlitteratur

  Selman, P. (2012) Sustainable Landscape Planning. The Reconnection Agenda. Routledge, London,162p.

  Paul Selman 2006, 'Planning at the landscape scale', Routledge

  Utvalgte kapitler fra følgende kilder:

  Mose I et al 2007. Protected areas and reginal development in Europe. Towards a new model for the 21st century

  Rydin, Yvonne - Eva Falleth 2006: Networks and institutions in natural resource management. Edward Elgar, Cheltenham, UK

  Haukeland, Per Ingvar (red.) 2010. Landskapsøkonomi (tilgjengelig på nett). Bidrag til bærekraftig verdiskaping, landskapsbasert entreprenørskap og stedsutvikling. Med eksempler fra regionalparker i Norge og Europa. Telemarskforsking.

  Et videre utvalg artikler, rapporter og tekster vil bli gjort tilgjengelig via Canvas

 • APL240, APL200, LAA200 eller tilsvarende
 • Mappevurdering. Oppgave 1 (gruppeprosjekt) teller 40%, oppgave 2 20% og oppgave 3 40%. A-F.

  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensor blir forelagt kursplan og oppgaver som skal innleveres i kurset. Sensurering av teori-/ litteraturoppgaven skjer av faglærere. Sensur av individuell prosjektoppgave skjer i samråd mellom sensor og faglærer. Sensurering av gruppeprosjektoppgave skjer på bakgrunn av innlevert prosjekt og presentasjon/diskusjon med sensor til stede.
 • Alle felles utferder og felles gjennomganger som blir satt opp i kursprogrammet er obligatoriske, samt 80% av fellesveiledninger, forelesnings- og seminartid.
 • LAA og BYREG studenter gis ikke anledning til å melde seg opp i LAA 361, Det er heller ikke anledning til å endre til LAA 361 underveis i kurset.

  Antallbergensninger for deltakere totalt gjelder samlet LAA360 og LAA361

 • Strukturert undervisningstid ca 130 timer: Forelesninger og seminarer 50 timer Utferd/feltarbeid 45 timer Gjennomgang og presentasjoner ca 35 timer
 • M-BYREG, M-LA. 4.og 5.trinn
 • Det er ikke mulig å få godkjent studiepoeng for både LAA360 og LAA361.
 • GSK