Detaljer om emnet LAA360

LAA360 Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Knut Bjørn Stokke
Medvirkende: Morten Clemetsen
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-LA. 4.og 5.trinn
Emnets innhold:
Emnet vil bestå av forelesninger, seminarer, individuell teorifordypning og prosjektrettet gruppearbeid med en påbyggende individuell del. Prosjektdelen av kurset vil bli utviklet i sammenheng med en årlig utferd og feltarbeid til en aktuell region i Norge. Utferden vil ha opp til en ukes varighet. Tematisk innhold: - Politiske rammer og sektorbaserte føringer for landskap i regional planlegging- Landskapsstrategier i plan og forvaltningen - mål, utfordringer og virkemidler - Overordnede landskapsutfordringer knyttet til energispørsmål, kommuneplanlegging, integrerte strategier for stedsutvikling og reiseliv, naturforvaltning og verdiskaping - Landskap som ressurs for utvikling - Metode: Landskapsressursanalyse som prosessverktøy - Verktøy for mobilisering og medvirkning i landskapsplanleggingen Dynamisk forvaltning av store verneområder Planlegging og forvaltning av bynære friluftsområder Helhetlig planlegging for kystsone- og vassdrag.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten vil tilegne seg kunnskap om landskapsplanleggingens samfunnsrelevans og betydning for bærekraftig utvikling på regionalt og lokalt nivå.

Studenten vil tilegne seg kunnskap om Den europeiske landskapskonvensjonen og hva landskapsperspektivet kan bidra med i lokal og regional planlegging

Studenten vil tilegne seg opparbeidet kunnskap om et landskapsområdes naturmessige, kulturelle, historiske, menneskelige (relasjonelle) og territorielle ressursgrunnlag for lokalsamfunnsutvikling.

Studenten skal tilegne seg opparbeidet kunnskap om norsk og internasjonal forskning og forvaltningspraksis knyttet til dynamisk, innovativ og integrert områdeforvaltning.

Studenten skal tilegne seg kunnskap om landskapets multifunksjonalitet og betydning for folks identitet og tilhørighet.

Ferdighet:

Studenten vil tilegne seg opparbeidet ferdigheter i å identifisere, karakterisere og vurdere landskap og utarbeide utviklingsstrategier i et tverrfaglig team, og kople det til planlegging etter plan- og bygningsloven

Studenten vil være i stand til å identifisere og beskrive natur- og kulturbaserte særtrekk ressurspotensialet for bred verdiskaping og stedsutvikling for et gitt område.

Studenten vil ha tilegnet seg dialogferdigheter i møte med ulike aktører, og opparbeidet evne til kritisk vurdering av informantkunnskap

Gjennom arbeid med individuelle oppgaver, vil studenten ha tilegnet seg evne til å strukturere og utarbeide faglig/vitenskapelige tekster og på selvstendig grunnlag anvende teorilitteratur og empirisk materiale  

Generell kompetanse:

Studenten vil ha tilegnet seg evne til å styre egen læring, gjennomføre egendefinerte prosjektoppgaver, kritisk vurdere faglige teori- og metodevalg og reflektere over egen læring

Studenten vil ha tilegnet seg evne til å forberede og gjennomføre prosjektpresentasjoner for et faglig og allment publikum, innenfor gitte tidsrammer.

Studenten vil være i stand til å kunne samarbeide i tverrfaglige team og kritisk vurdere ulike metoder for å innhente relevant kunnskap i analyse- og planarbeid på regionalt og lokalt nivå.

Læringsaktiviteter:
Litteraturstudier, forelesninger, seminarer, utferd og feltarbeid i utvalgt region, prosjektoppgaver i tverrfaglige grupper  Presentasjon og gjennomgang i plenum. Individuell og gruppebasert veiledning. 
Læringsstøtte:
Det legges opp til faglig gruppeveiledning i prosjektoppgaven. Det vil også bli anledning til individuell veiledning i teorioppgaven og  individuell  prosjektoppgave. Minst 50% av individuell veiledningstid kan forventes å foregå gjennom Canvas eller e-post
Pensum:

Pensumlitteratur

Selman, P. (2012) Sustainable Landscape Planning. The Reconnection Agenda. Routledge, London,162p.

Paul Selman 2006, 'Planning at the landscape scale', Routledge

Utvalgte kapitler fra følgende kilder:

Mose I et al 2007. Protected areas and reginal development in Europe. Towards a new model for the 21st century

Rydin, Yvonne - Eva Falleth 2006: Networks and institutions in natural resource management. Edward Elgar, Cheltenham, UK

 Haukeland, Per Ingvar (red.) 2010. Landskapsøkonomi (tilgjengelig på nett). Bidrag til bærekraftig verdiskaping, landskapsbasert entreprenørskap og stedsutvikling. Med eksempler fra regionalparker i Norge og Europa. Telemarskforsking.

Et videre utvalg artikler, rapporter og tekster vil bli gjort tilgjengelig via Canvas

Forutsatte forkunnskaper:
APL240 og LAA250 (eller tilsvarende)
Anbefalte forkunnskaper:
APL250
Obligatorisk aktivitet:
Alle felles utferder og felles gjennomganger som blir satt opp i kursprogrammet er obligatoriske, samt 80% av fellesveiledninger, forelesnings- og seminartid.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering. Oppgave 1 (gruppeprosjekt) teller 40%, oppgave 2 20% og oppgave 3 40%
Sensor:
Sensor blir forelagt kursplan og oppgaver som skal innleveres i kurset. Sensurering av teori-/ litteraturoppgaven skjer av faglærere. Sensur av individuell prosjektoppgave skjer i samråd mellom sensor og faglærer. Sensurering av gruppeprosjektoppgave skjer på bakgrunn av innlevert prosjekt og presentasjon/diskusjon med sensor til stede.
Merknader:

LAA og BYREG studenter gis ikke anledning til å melde seg opp i LAA 361, Det er heller ikke anledning til å endre til LAA 361 underveis i kurset.

Antallbergensninger for deltakere totalt gjelder samlet LAA360 og LAA361

Normert arbeidsmengde:
600 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Det er ikke mulig å få godkjent studiepoeng for både LAA360 og LAA361. 
Undervisningstid:
Strukturert undervisningstid ca 135 timer: Forelesninger og seminarer 50 timer Utferd 50 timer Gjennomgang og presentasjoner ca 35 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått