LAA350 Prosjekter i byutvikling. Arkitektur, form og rom

Studiepoeng:20

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Anja Kristin Standal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:60

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 500 t studentarbeidstid

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

H-2023 vil LAA 350 arbeide med sentrumsutvikling i den mellomstore norske byen Sarpsborg. Vi skal utforske Østre bydel og arbeide med tematikker knyttet til områdesatsingen som er i gang der. Sarpsborg er også en av kommunene som er utvalgt til å vere med i Gnist-programmet, et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med bærekraftig steds- og næringsutvikling. Vi skal jobbe med strukturer, volumer og mellomrom. Utforskingen er tverrfaglig og resultatene skal vise hvordan kvaliteten på bygde og ikke bygde omgivelser er avhengig av en felles bestrebelse fra ulike aktører i byutviklingen. Hvordan oppnå bærekraftige løsninger er et gjennomgående spørsmål.

Emnets innhold er byutvikling på prosjektnivå, Konkrete utviklingstomter skal analyseres, det skal utforskes muligheter og arbeides med kvalitetsmål knyttet til fysisk tetthet, strukturelle sammenhenger og virkninger for byens form og innhold.

Emnet består av forelesninger, work-shops, befaringer etc. Det vil både være gruppearbeid og individuelle oppgaveinnleveringer i tilknytning til disse. Hovedvekten i kurset er prosjektoppgaven (gruppearbeid) som spenner over hele semesteret. Hver gruppe skal utforske muligheter for høyere utnyttelse på en gitt, avgrenset eiendom. Gruppene skal selv programmere oppgaven sin innenfor en felles ramme (som i 2020 er byreparasjon). Det skal gjøres mulighetsstudier som 1) skal vurdere verdiutviklingen på selve enheten 2) skal diskuteres i en kontekstuell sammenheng og som transformasjonsobjekt 3) som bidrag til sosio- kulturelle og økonomiske verdier utover eiendommen 4) som bidrag til den regionale utviklingen 5) som bærekraftig resultat. Kurset gir teoretisk kunnskap om:

- utvikling og endring av arkitektur og byform. - omgivelsenes virkning på menneskers bruk og opplevelse - bygningsvern, energibruk og nye utbyggingsmuligheter.

Emnet vektlegger en stor grad av selvstendighet. Studentene skal gjennom programmeringsfasen selv kunne forstå og avveie caset problemstillinger og velge metoder for å undersøke disse. Verktøy og presentasjonsformer vil kunne spenne fra et rent tekstlig materiale til presentasjon vha. film eller websider. Det kan være aktuelt å legge inn en studietur i programmet. Denne vil ikke være obligatorisk.

Dette lærer du

I LAA 350 får studentene kunnskap om og ferdigheter for å utarbeide forslag til utvikling av enkelteiendommer innenfor den allerede bygde bystrukturen. Ved kursets slutt har de fått erfaring med tverrfaglig problemløsing og prosjektarbeid. Studenter fra masterprogrammene i landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling har lært å samarbeide og utvikle et felles prosjektforslag (en mulighetsstudie). De har oppnådd en relevant kompetanse for den virkeligheten de vil møte som ferdig utdannet.

Emnet stiller krav til selvstendighet. Studentenes læringsutbytte er i stor grad avhengig av hvordan studentene tar ansvar for egen læring og samarbeider ved å utnytte ulik bakgrunnskunnskap. Studentene blir bevisst egen fagbakgrunn og fremtidige rolle ved å formidle fagspesifikk kunnskap til andre og lære av sine medstudenter for å finne løsninger på tvers av faglige posisjoner.

Etter kurset er studentene istand til å forstå, beskrive og anvende et bredt spekter av teori og metoder som inngår i byutviklingsprosesser; - utvikling og endring av arkitektur og byform. - omgivelsenes virkning på menneskers bruk og opplevelse av byrom - bygningsvern, energibruk og nye utbyggingsmuligheter, etc.

Emnet forutsetter at studenter anvender ferdigheter og verktøy som er tilegnet I andre emner. I dette emnet lærer studentene å regne ut tomteutnyttelse i kombinasjon med å bygge opp digitale 3D- modeller for å visualisere og teste tetthet. Ferdigheter som oppøves gjennom mulighetsstudien er:

 • Beskrive og analysere fysisk form
 • Utarbeide og sammenstille ulike analyser
 • Bruke ulike beregningsmåter for å regne ut tetthet og romlighet
 • Vurdere romlige kvaliteter mellom bygninger (bruk og opplevelse)
 • Vurdere hvordan strukturelle sammenhenger skaper tilgjengelighet og mobilitet
 • Avveie ulike løsninger mot mål om bærekraft
 • Anvende ulike framstillingsteknikker for kommunisere kontekstforståelse, problem og løsning

Etter fullført emne vil studentene ha opparbeidet en unik tverrfaglig kompetanse som er relevant for arbeidslivet f.eks.:

 • samarbeide i gruppe om planlegging av mål, metoder og prosess for å få løst et oppdrag og ta felles ansvar for resultatet
 • Utvikle tverrfaglig innsikt ved å forstå og avveie ulike faglige standpunkt mot hverandre
 • Utvikle transfaglige (helhetlige) løsninger ved å lære kreativitet og anvende ‘design thinking’ i praksis
 • Teste ulike løsninger gjennom en iterativ design-prosess som innebærer å kunne ta imot tilbakemelding og bearbeide dette til bedre løsninger
 • Lære å kjenne igjen kvalitet i bygde-omgivelser og kommunisere omkring dette
 • Få bevissthet om egen faglighet gjennom tverrfaglig samarbeid
 • Programmering av oppgave, konseptutvikling, analysemetoder, gruppearbeid, utforsking av relevante metoder, feltarbeid, visuell presentasjon og kommunikasjon. Skrive-trening i individuelt essay.
  • Faglig veiledning etter behov og i avsatte tider.
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
 • Anbefalt litteratur:

  Prosjektbasert byutvikling (2016) Elin Børrud, August E. Røsnes, Fagbokforlaget

  (Urban Design in the Real Estate Development Process (2011) Steve Tiesdell, David Adams ISBN: 978-1-4051-9219-4)

  Public Places - Urban Spaces (2021), Matthew Carmona : Taylor & Francis,

 • Forutsetter MA-nivå.
 • Studentenes læringsutbytte vurderes på grunnlag av en prosjektoppgave (gruppeoppgave) som leveres ved slutten av semesteret. Underveis i semesteret gis mindre øvingsoppgaver som er obligatoriske. Studentene får veiledning og faglig tilbakemelding på arbeidet med prosjektoppgaven gjennom hele semesteret.

  Den endelige karakteren (A-F) settes på grunnlag av innlevert gruppeoppgave. Gruppeoppgaven sensureres av ekstern sensor i samarbeid med emnets lærergruppe.  Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Sensor vil være tilstede og diskutere med studentene under presentasjon av prosjektarbeidet.
  • Tilstedeværelse på oppstartsseminar
  • Midtveisgjennomganger og avslutningsseminarer.
  • Innlevering av alle oppgaver som blir gitt (må godkjennes).
 • ca. 100 t samlet seminartid med forelesninger, ekskursjoner, veiledning, work shops etc.
 • M-LA, M-BYREG, M-EUTV, M-EIE,
 • GSK