Course code LAA350

LAA350 Arkitektur og byform i byutvikling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Elin Børrud
Medvirkende: Bruse Rognlien, Anne Charlotte Helleland, Gjest Guest
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-EIE, M-EUTV, M-LA
Emnets innhold:

H-2017 vil LAA 350 arbeide med omprogrammering og transformasjon av et institusjonsområde (f.eks. Ullevål Sykehus-område i Oslo) Det skal arbeides med kvalitetsmål knyttet til fysisk tetthet. og ha fokus på byens form og innhold på mikro og meso nivå. Kvaliteten på de ubebygde arealene vil ha stor plass i kurset.

Emnet består av forelesninger, work-shops, befaringer etc. Det vil både være gruppearbeid og individuelle oppgaveinnleveringer i tilknytning til disse. Hovedvekten i kurset er prosjektoppgaven (gruppearbeid) som spenner over hele semesteret. Hver gruppe skal utforske muligheter for høyere utnyttelse på en gitt, avgrenset eiendom. Gruppene skal selv programmere oppgaven sin innenfor en felles ramme. Det skal gjøres mulighetsstudier som 1) skal vurdere verdiutviklingen på selve enheten 2) skal diskuteres i en kontekstuell sammenheng og som transformasjonsobjekt 3) som bidrag til sosio- kulturelle og økonomiske verdier utover eiendommen 4) som bidrag til den regionale utviklingen 5) som bærekraftig resultat. Kurset gir teoretisk kunnskap om:

- utvikling og endring av arkitektur og byform. - omgivelsenes virkning på menneskers bruk og opplevelse - bygningsvern, energibruk og nye utbyggingsmuligheter.

Emnet vektlegger en stor grad av selvstendighet. Studentene skal gjennom programmeringsfasen selv kunne forstå og avveie caset problemstillinger og velge metoder for å undersøke disse.Verktøy og presentasjonsformer vil kunne spenne fra et rent tekstlig materiale til presentasjon vha. film eller websider. Det kan være aktuelt å legge inn en studietur i programmet. Denne vil ikke være obligatorisk.

Læringsutbytte:
I LAA 350 får studentene kunnskap og ferdigheter om utvikling og endring av enkelteiendommer innenfor den allerede bygde byen. Studentene skal kunne beskrive og analysere fysisk form, ha innsikt i byens endringsprosesser og kunne undersøke en eiendoms utviklingspotensial innenfor ulike områdekontekster. Studentene skal arbeide med konkrete eiendommer, men hypotetiske utviklingsscenarioer. Gjennom mulighetsstudier skal studentene få kunnskap om og kompetanse til å vurdere hvordan konsekvenser og effekter av en eiendomsutvikling kan håndteres og inngå i overordnede målsettinger om å oppnå både høyere tetthet og økt bykvalitet.
Læringsaktiviteter:
Programmering av oppgave, konseptutvikling, analysemetoder, gruppearbeid, utforsking av relevante metoder, feltarbeid, visuell presentasjon og kommunikasjon.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning etterbehov og i avsatte tider.
Pensum:

Anbefalt litteratur:  

Prosjektbasert byutvikling (2016) Elin Børrud, August E. Røsnes, Fagbokforlaget

Urban Design in the Real Estate Development Process (2011) Steve Tiesdell, David Adams ISBN: 978-1-4051-9219-4

Public Places - Urban Spaces (2012), Heath, Tim Oc, Taner Tiesdell, Steve, Hoboken : Taylor & Francis,

ISBN: 9780080515427

Forutsatte forkunnskaper:
Forutsetter MA-nivå.   
Anbefalte forkunnskaper:
Bør helst ha fullført 3 år.
Obligatorisk aktivitet:

Oppstartsseminar,

Avslutningsseminar

innlevering av oppgaver.

Vurderingsordning:
Gruppeoppgave og individuelle innleveringer. Gruppeoppgaven sensureres av ekstern sensur i samarbeid med emnets lærergruppe. Individuelle besvarelser sensureres av interne lærere og brukes til å justere karaktersettingen.
Sensor:
Sensor vil være tilstede og diskutere med studentene under presentasjon av prosjektarbeidet.
Merknader:
Kurset vil ha tverrfaglig sammensatte grupper som forutsetter at studentene lærer av hverandre og arbeider konstruktivt med å utnytte en tverrfaglig innfallsvinkel til oppgaven.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 500 t studentarbeidstid
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
ca. 100 t seminartid
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått