Course code LAA341

LAA341 Bylandskapet som sosial arena

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Deni Ruggeri
Medvirkende: Tone Lindheim, Ola Asbjørn Bettum, Anne-Karine Halvorsen Thoren, Einar Lillebye
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Oddetalls år
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 10 - maksimum 40 studenter
Undervises i periode:
Dette kurset starter i høst parallelt. Alle undervisning foregår i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: Master nivå, LA studenter har prioritet i kurset. Kurset er også åpent for masterstudenter fra M-BYREG og M-INA 
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Europeiske byer har i stor grad endret seg i løpet av de siste 50 årene ikke minst som et resultat av globalisering og økt tilflytting. Byene blir tettere og behovet for gode møteplasser inkludert trygge omgivelser for lek, rekreasjon og ikke helsebringende arenaer utendørs er økende. Bylandskapets og de hverdagslige omgivelsenes betydning for befolkningen er derfor løftet fram i den Europeiske Landskapskonvensjonen. Et sentralt element i landskapskonvensjonen er at befolkningen selv må få komme til orde i spørsmål som gjelder dem selv. Dette krever at planleggere og designere må kjenne til og utvikle verktøy og prosesser for å evaluere og foreslå nødvendige tiltak i bylandskapet. I dette kurset får studentene innblikk i aktuelle teorier, hvilke prosesser som kreves og dessuten gode eksempler knyttet til aktuelle samfunnsmessige og kulturelle utfordringer som vi står overfor i dag.

I år retter vi søkelyset mot barns og unges bruk og oppfatning av bylandskapet, og emnet vil gjennomføres i samarbeide med DOGA, Norsk Senter for Design og Arkitektur. Et av formålene er bl.a. å undersøke hvordan Barnetråkmetodikk og medvirkning med barn og unge kan bidra i bedre planlegging og mer brukbare utemiljøer for disse aldersgruppene og

Kurset er tematisert i tre hoveddeler. I den ene hoveddelen som i praksis løper gjennom hele perioden, er målet at studentene tilegner seg nødvendig teoretisk og praktisk kunnskap. Fokus er på litteratur og forelesninger om teoretiske perspektiver og aktuelle metoder tilknyttet medvirkning, sosial bruk av utemiljøet og relevante forbilder (både planprosesser og bygde prosjekter. Det vil i denne delen også bli lagt vekt på kommunikasjon av planmateriale. I den andre hoveddelen skal teori omsettes til praksis. Studentene skal gjennomføre medvirkningsverksteder med barn i utvalgte pilotkommuner, og det skal i grupper utarbeides en samlet visjon for det videre arbeidet i hver av kommunene. Arbeidet omfatter gruppe- og plenumsdiskusjoner, informasjonsinnhenting og feltarbeid i de involverte kommunene.

I den siste hoveddelen skal studentene arbeide med et individuelt prosjekt basert på visjonen utviklet i del to og resultatet av feltarbeidet.

Del en og to utgjør ca. 1/3 av kurset mens del tre omfatter 2/3.

Resultatet av den individuelle oppgaven skal presenteres i en A 3 rapport (PDF-fil på maksimalt 20 sider) og to plansjer A1-format. Det skal utarbeides fysiske modeller etter behov og dette avtales med veiledende lærere. 

Læringsutbytte:

Kunnskap:   Studenten vil få avansert kunnskap om: a) hvordan landskapsarkitektur kan bidra til å skape bedre sosiale arenaer i urbane sammenhenger; b) prosesser og metoder for å identifisere samfunnsmessige mål og visjoner for demokratiske og  sosialt mangfoldige utemiljøer c) innovativ formgiving og planleggingsstrategier som ivaretar ulike brukerbehov og oppfatninger d) gode eksempler fra praksis på brukermedvirkning både for detaljforming og for overordnet planlegging e) etikk knyttet formgiving/ overordnet planlegging der brukerbehov er sentralt

Faglige ferdigheter: Studentene skal kunne a) analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor landskapsarkitekturfaget, b) anvende innhentet kunnskap for å løse problemstillinger i landskapsarkitektur og byforming, c) gjennomføre og vurdere analyser, synteser og kommunikasjon av egen prosess, d) arbeide både i grupper og individuelt.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne a) lære å håndtere egen tid, b) reflektere over og forbedre egen faglige praksis; c) utvikle nye metoder og ferdigheter, gjennomføre avanserte formgivings- og planleggingsoppgaver, d) reflektere over og vurdere begrensinger og muligheter tilknyttet eget arbeid. e) syntetisere komplekse problemstillinger på en konsis og forståelig måte. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, workshops/ kollokvier/ seminarer, utferder og feltarbeid, prosjektarbeid i grupper, også tverrfaglige, og individuelt,presentasjon og gjennomgang i plenum og overfor oppdragsgivere. Individuell veiledning.
Læringsstøtte:
Veiledning både individuelt og i grupper, både i små grupper og i plenum.
Pensum:

Gehl, J., & Svarre, B. (2013).   Hvordan å studere det offentlige liv. Island Press.

Hester, RT (2006).   Design for økologisk demokrati. Cambridge, MA: MIT Press.

Mer informasjon ved kursstart

Forutsatte forkunnskaper:
3-årig grunnblokk i landskapsarkitekturstudiet eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
3-årig grunnblokk i landskapsarkitekturstudiet eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid inkludert litteraturdiskusjoner.  Alle oppgaver må være levert og godkjent, omfatter gruppearbeid   og individuell oppgave. Ekskursjoner, feltarbeid og felles gjennomganger.
Vurderingsordning:
Alle obligatoriske oppgaver må være gjennomført og godkjent. Karaktersettingen er basert på det individuelle prosjektet.
Sensor:
En ekstern sensor vil godkjenne kursopplegget og evaluere det individuelle prosjektet.
Merknader:
Studentene er ansvarlig for programmering av det individuelle prosjektet og har muligheter for å  velge egen profil (detaljforming, planlegging og forvaltning)
Normert arbeidsmengde:
Emnet er strukturert i tre hoveddeler som er beskrevet foran. Del 1 og 2 utgjør 1/ 3 av arbeidsmengden, del 3 utgjør 2/3. 
Opptakskrav:
Minimumskrav for opptak til høyere utdanning i Norge (generell studiekompetanse)
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 35 timer; workshops 25 timer; ekskursjoner 10 timer; feltarbeid 40 timer; felles gjennomganger 40 timer; veiledning individuelt / i grupper 6 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått