Course code LAA341

LAA341 Landskapet og stedet som sosial arena

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Medvirkende: Agustin Sebastian Rivera, Jan Bernigeroth, Ola Asbjørn Bettum, Anne-Karine Halvorsen Thoren, Tone Helen Lindheim, Tore Edvard Bergaust
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 10 maksimum 40 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-LA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av tre hovedfaser der den første inneholder kunnskapsbasen og vil løpe mer eller mindre hele semesteret. Fase 1 og 2 utgjør til sammen ca. 5 ECTS og fase 3, den individuelle delen er på ca. 15 ECTS.

Fase 1. Kunnskapsbasen

a) Sosialt liv i et byplanperspektiv. b) Dagens utfordringer, knyttet til byvekst, folkehelse og klimaendringer. c) Menneskers bruk og preferanser knyttet til uteliv i urbane områder. d) Hvordan planlegger og forvalter vi uteromstrukturen idag på ulike nivåer? e) Medvirkning. f) Gode eksempler, gode forbilder nasjonalt og internasjonalt. Det vil arrangeres workshops der studentene selv presenterer en del av eksempelmaterialet for drøfting. Materialet skal dokumenteres skriftlig.

Fase 2: Felles feltarbeid inkludert forberedelser. Fase 2 omfatter gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, informasjonsinnhenting og feltarbeid i oppgaveområdet.

a) Studentene blir enige om hvilke tema som må kartlegges og analyseres i oppgaveområdet. bl.a. basert på kunnskapen fra fase 1 før avreise til oppgaveområdet. b) Studentene utarbeider et felles registrerings- og analysemateriale i oppgaveområdet.

Fase 3: Gjennomføring av individuelt prosjekt. I fase 3 arbeider studenten individuelt med selvvalgt, egenformulert og selvprogrammert oppgavetema, eventuelt basert på forslag fra oppgavekommunen og feltarbeidet i fase 2. I tillegg omfatter fase 3 seminarer, forelesninger, gjennomganger og individuell veiledning. a) Etter / i forbindelse med feltarbeid avklares de individuelle prosjektene og studenten skal utarbeide og få godkjent et kortfattet program/kontrakt for eget prosjekt med tydelig problemstilling og spørsmål som skal belyses, detaljeringsnivå, framdriftsplan med oversikt over behov for ytterligere analyser/ registreringer. b) Det endelige prosjektet skal gi en oversikt over hele prosessen fra problemformuleringer og mål, nødvendige analyser som skal være begrunnet og oppsummert, alternative konsepter/ ideskisser inkludert begrunnelser for endelig valg, nødvendig plan-/ prosjektmateriale. Oppgaven må inkludere beskrivelser og illustrasjoner som kommuniserer analyser og forslag på en faglig god måte. Materialet presenteres i et A 3 hefte (PDF-fil) på maksimum 16 sider inkludert for- og bakside. Det skal i tillegg utarbeides inntil 6 poster i A 1-format.

Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten skal ha avansert kunnskap om a) hvordan landskapsarkitektur kan bidra til å skape sosiale arenaer, b) grunnlaget for å kunne identifisere og løse komplekse plan-forvaltnings-eller detaljorienterte oppgaver c) nyskapende anlegg og planer der menneskers bruk og oppfatninger har vært sentralt, d) relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, e) bærekraft og medvirkningsprosesser.

Faglige ferdigheter: Studenten skal kunne a) anvende kunnskapen på nye temaer og problemstillinger innenfor landskapsarkitektur, b) analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor landskapsarkitekturfeltet, c) analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere og strukturere faglige resonnementer, d) gjennomføre et selvstendig arbeid.

Generell kompetanse: Studenten skal kunne a) styre eget læringsarbeid på en selvstendig måte, b) reflektere over og forbedre egen fagutøvelse, c) anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver, d) formidle omfattende selvstendig arbeid og bruke fagområdets uttrykksformer, e) kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, workshops/ kollokvier/ seminarer, utferder og feltarbeid, prosjektarbeid i grupper og individuelt, presentasjon og gjennomgang i plenum, individuell veiledning.
Læringsstøtte:
Studentene fårveiledning både inidviduelt og i grupper. Felles gjennomgangererogså en viktig del av læringsstøtten.
Pensum:
Under arbeid
Forutsatte forkunnskaper:
3-årig grunnblokk i master i landskapsarkitektur eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
3-årig grunnblokk i master i landskapsarkitektur eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid tilknyttet workshops/ litteraturstudier inkludert skriftlig materaie. Oppgaver tilknyttet prosjektet skal være innlevert og godkjent. Gjelder gruppearbeid, kontrakt/ framdriftsplan og endelig prosjekt. Utferder, feltarbeid og felles gjennomganger.
Vurderingsordning:
-
Sensor:
Ekstern sensor til godkjenning av faglig opplegg/ innhold, til midtveisgjennomgang og avsluttende gjennomgang i plenum samt gjennomgang av skriftlig materiale.
Merknader:
Studentene programmerere selv den individuelle oppgaven og har dermed mulighet til å velge egen profil (detalj, plan, forvaltning)
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 35 timer. workshops 25 timer, utferd 10 timer, feltarbeid 40 timer, gjennomganger 40 timer, individuell veiledning/ gruppeveiledning 6 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått