Course code LAA340

LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane strøk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Anne-Karine Halvorsen Thoren
Medvirkende: Ola Asbjørn Bettum, Deni Ruggeri
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: <p>År med partall</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 10, maksium 40 studenter.

Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,

Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: <p>M-LA har fortrinnsrett, men  tilbys også studenter fra M-BYREG 4. og 5. trinn samt M-SF og M-NF.</p><p><br/><br/> </p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av tre hovedfaser der den første inneholder kunnskapsbasen og vil løpe mer eller mindre hele semesteret. Fase 2 omfatter feltarbeidet. Fase 1 og 2 utgjør til sammen ca. 5 ECTS og fase 3, den individuelle delen er på ca. 15 ECTS.

Fase 1. Kunnskapsbasen

a) Blågrønne strukturer i et byplanperspektiv. b) Dagens utfordringer, knyttet til byvekst, folkehelse og klimaendringer. c) De blågrønne strukturenes verdier og funksjoner d) Hvordan planlegger og forvalter vi den blågrønne ressursen i dag på ulike nivåer? e) Gode eksempler, gode forbilder nasjonalt og internasjonalt.

Det vil arrangeres workshops der studentene selv presenterer en del av materialet fra kunnskapsbasen for drøfting.

Fase 2: Felles feltarbeid inkludert forberedelser. Fase 2 omfatter gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, informasjonsinnhenting og feltarbeid i oppgaveområdet.

a) Studentene blir enige om hvilke temaer som må kartlegges og analyseres i oppgaveområdet. bl.a. basert på kunnskapen fra fase 1 før avreise til oppgaveområdet. b) Studentene utarbeider et felles registrerings- og analysemateriale i oppgaveområdet.

Fase 3: Gjennomføring av individuelt prosjekt. I fase 3 arbeider studenten individuelt med selvvalgt, egenformulert og selvprogrammert oppgavetema, eventuelt basert på forslag fra oppgavekommunen og feltarbeidet i fase 2. I tillegg omfatter fase 3 seminarer, forelesninger, gjennomganger og individuell veiledning. a) Etter / i forbindelse med feltarbeid avklares de individuelle prosjektene og studenten skal utarbeide og få godkjent et kortfattet program/kontrakt for eget prosjekt med tydelig problemstilling og spørsmål som skal belyses, detaljeringsnivå, framdriftsplan med oversikt over behov for ytterligere analyser/ registreringer. b) Det endelige prosjektet skal gi en oversikt over hele prosessen fra problemformuleringer og mål, nødvendige analyser som skal være begrunnet og oppsummert, alternative konsepter/ ideskisser inkludert begrunnelser for endelig valg, nødvendig plan-/ prosjektmateriale. Oppgaven må inkludere beskrivelser og illustrasjoner som kommuniserer analyser og forslag på en faglig god måte. Materialet presenteres i  en raport et  (PDF-fil) og på  postere i A 1-format.


 


 

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha avansert kunnskap om a) hvordan blågrønne strukturer kan bidra til byer som er mer bærekraftige og robuste når klimaet er i endring, b) hvordan landskapsarkitektur kan bidra til å bevare og nyskape blågrønne strukturer i urbane områder, c) grunnlaget for å kunne identifisere og løse komplekse plan- forvaltnings -eller detaljorienterte oppgaver knyttet til blågrønne strukturer d) nyskapende anlegg og planer på feltet, e) relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.

Faglige ferdigheter:

Studenten skal kunne a) anvende kunnskapen på nye temaer og problemstillinger innenfor landskapsarkitektur, b) analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor landskapsarkitekturfeltet, c) analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere og strukturere faglige resonnementer, d) gjennomføre et selvstendig arbeid.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne a) styre eget læringsarbeid på en selvstendig måte, b) reflektere over og forbedre egen fagutøvelse, c) anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver, d) formidle omfattende selvstendig arbeid og bruke fagområdets uttrykksformer, e) kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner

 

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, workshops/ kollokvier/ seminarer, utferder og feltarbeid, prosjektarbeid i grupper og individuelt, presentasjon og gjennomgang i plenum, individuell veiledning.

 

Læringsstøtte:

Studentene får veiledning individuelt og i grupper.Felles gjennomganger er også en viktig del av læringsstøtten

Pensum:

Kommer

Forutsatte forkunnskaper:

3-årig grunnblokk på studieretning landskapsarkitektur eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper:

3-årig grunnblokk på studieretning landskapsarkitektur eller tilsvarende.

Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid tilknyttet workshops/ litteraturstudier inkludert skriftlig materiale. Oppgaver tilknyttet prosjektet skal være innlevert og godkjent. Gjelder gruppearbeid, kontrakt/ framdriftsplan og endelig prosjekt. Utferder, feltarbeid og felles gjennomganger.
Vurderingsordning:

Studenten bedømmes på grunnlag av: Individuell prosjektoppgave. Obligatoriske akiviteter skal være gjenomført/ godkjent


 

Sensor:

Ekstern sensor til godkjenning av faglig opplegg/ innhold, til midtveisgjennomgang og avsluttende gjennomgang i plenum samt gjennomgang av skriftlig materiale. 

Merknader:

Studentene programmerer selv den individuelle oppgaven og har dermed mulighet til å velge egen profil (detalj, plan, forvaltning)

Emnet kan tilpasses engelskspråklige gjestestudenter, men disse må være forberedt på at forelesninger i hovedsak vil foregå norsk


 

Normert arbeidsmengde:
Emnet består av tre hovedfaser der den første inneholder kunnskapsbasen og vil løpe mer eller mindre hele semesteret. Fase 1 og 2 utgjør til sammen ca. 5 ECTS og fase 3, den individuelle delen er på ca. 15 ECTS.
Opptakskrav:

GSK

Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 35 timer, workshops 25 timer, utferd 10 timer, feltarbeid 40 timer, gjennomganger 40 timer, individuell veiledning/ gruppeveiledning 6 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått