Course code LAA307

LAA307 Planlegging av gravplasser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Kirsten Grindaker Lunde
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 30 studenter
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk og vårparallellen,
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M- LA : 3-, 4- og 5- studieår. B-LI: 3- studieår
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet består av forelesninger, utferder, innlevering av obligatoriske oppgaver, prosjektdagbok/skissebok og en prosjektoppgave.
Læringsutbytte:
Studenten kan vise avansert kunnskap om komplekse landskapsarkitektoniske problemstillinger. Vise inngående kunnskap om profesjonens metoder, og metode og teori relatert til tema. Analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor landskapsarkitektur, planlegging og forvaltning Dvs. emnet skal formidle kunnskap som gjør deltakerne kvalifisert til å delta i planlegging og forvaltning av gravplasser i et multikulturelt perspektiv. Emnet skal også gi innføring i lovverket og dets krav til planelementer knyttet til gravplasser. Videre skal emnet formidle kunnskap om den kulturarv kirkegården/gravplassen representerer og sette fokus på trender i tiden. Studenten skal få ferdighet i å formulere faglige resonnement med henvisning til ulike informasjonskilder og en kritisk vurdering av disse. Ta ansvar for egen læring, kreativ prosess og faglig utvikling ved gjennomføring av et prosjekt. Emnet gir generell kompetanse i å styre eget læringsarbeid ved å stille faglige spørsmål på en hovedsakelig selvstyrt og selvstendig måte, med faglig integritet og med respekt for andre.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, ekskursjoner, selvstendig oppgavearbeid og gruppearbeid/prosjektoppgaver med felles gjennomganger.
Læringsstøtte:
Forelesninger, individuell og gruppevis veiledning.
Pensum:
Klingberg H. 1997: Den nye Kirkegårdsboka, Forsythia Forlag. Klingberg, Sørmoen, Wefald 2005: Kirkegården et levende kulturminne, AFRO forlag mm. Oversikt over annen relevant litteratur utleveres ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
LAA116 Introduksjon av landskapsarkitektur II (Byrom) LAA214 Bebyggelse og landskap, alternativ LAA231 Grøntanleggsforvaltning II
Obligatorisk aktivitet:
To heldags ekskursjoner, seminar,oppgaver og prosjektdagbok/skissebok er obligatoriske. Reise til en felles befaring av et oppgaveområdet inngår i en av ekskursjonene, ut over det må studentene dekke sine utgifter i forbindelse med oppgaver.
Vurderingsordning:
Alle innleeringsppgaver og prosjektdagbok/sssebok blir bedømt. Vektingen av innleveringene oppgis ved kursstart.  Ooppgave/innleveringee bedømmes med karakter A-F.
Sensor:
Lærer vurderer oppgavene som er obligatorisk aktivitet. Ekstern sensor vurderer prosjektoppgaven (gruppearbeid) med muntlig framføring. Sensor gir innspill på emneinnholdet og struktur, samt oppgavetekster.
Merknader:
Emnet er fra 2011 også tilrettelagt for landskapsingeniører.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca 70 timer Selvstendig arbeid ca 230 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 35 timer. Utferder: ca. 15 timer. Woorkshops/gjennomganger: ca 15 timer Veiledning: ca 2-3 timer pr student.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått