Course code LAA307

LAA307 Planlegging av gravplasser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Åse Skrøvset
Medvirkende: Agustin Sebastian Rivera, Tove Judith Næverdal
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: År med oddetall.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk og vårparallellen. Avsluttes rundt påske.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: M- LA : 4 trinn
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp som en serie med forelesninger, kortoppgaver og utferder som støtter opp under studentenes arbeid med en større prosjektoppgave. Temaer som gravplassens funksjoner, som grøntanlegg, som kulturminne, som rekreasjonsareal, lovverk, forvaltning, historisk utvikling og nye trender vektlegges. Videre sammenhengen mellom prosjektering, etablering/bygging og forvaltning. Det blir henvist til relevant litteratur og prosjekteksempler. Studentene må selv utdype temaene gjennom søk i litteratur, nettsteder og prosjekteksempler. Kortoppgaver og prosjektoppgave tilpasses studieretningen landskapsarkitektur innenfor prosjektering og studieretningen landskapsingeniør innenfor forvaltning. Det blir i noen grad gitt veiledning individuelt og i grupper. Kortoppgaver, prosjektoppgave, felles gjennomganger og utferder er obligatoriske.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Landskapsarkitektstudenten kan anvende avansert kunnskap om komplekse landskapsarkitektoniske problemstillinger og bruke profesjonens metoder og teori relatert til temaet gravplasser.  Studentene kan lovverk knyttet til gravplasser og kan delta i planlegging og forvaltning av gravplasser i et multikulturelt-, kulturhistorisk- og samtidsperspektiv.

Ferdigheter: Studenten får ferdigheter i å formulere faglige resonnementer med henvisning til ulike informasjonskilder og kritisk vurdering av disse. Videre ferdigheter i å observere og analysere stedlige forhold som grunnlag for beslutninger. Styre eget læringsarbeid, ta ansvar for egen kreativ prosess og faglig utvikling ved gjennomføring av et prosjekt.

Generell kompetanse: Selvstendig innhente ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter relevant for planlegging og forvaltning av grøntanlegg generelt og gravplasser spesielt, samt ha kritisk blikk på eget arbeid og reflektere over motargumenter og andre betraktningsperspektiver.

Læringsaktiviteter:

Innføring i temaet gjennom forelesninger med relevante kortoppvaver og utferd til prosjektområdet i januarblokka. Prosjektoppgavearbeid med felles gjennomgang i parallellen. Visuell journal/skissebok/arbeidssjornal er obligatorisk verktøy gjennom hele kurset.

Selvprogrammering med veiledning.

Læringsstøtte:
Veiledning gis individuelt eller i grupper.
Pensum:

Klingberg, Sørmoen, Wefald 2005: Kirkegården et levende kulturminne, AFRO forlag. Søndergaard Holm 2015: Gravarealet som landskapsarkitektur - variasjon, virkemidler, muligheter, Phd Thesis 2015:13 NMBU.

I tillegg definerer studentene selv pensum i hht. vinkling på prosjektoppgaven

Oversikt over annen relevant litteratur utleveres ved emnestart.

Forutsatte forkunnskaper:
LAA116 Introduksjon av landskapsarkitektur II (Byrom) LAA214 Bebyggelse og landskap,
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, gjennomganger i plenum og eventuell seminardag er obligatorisk. Reise til en felles befaring av et oppgaveområdet inngår i en av ekskursjonene, ut over det må studentene dekke sine utgifter i forbindelse med oppgaver.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: Visuell journal/skissebok/prosjektdagbok, kortoppgaver og prosjektoppgave med muntlig presentasjon blir bedømt. Vektingen av innleveringene oppgis ved kursstart.  Oppgavene/innleveringene bedømmes med karakter A-F.
Sensor:
Lærer(e) vurderer kortoppgavene og visuell journal/skissebok/prosjektdagbok. Ekstern sensor vurderer prosjektoppgaven inkludert muntlig framføring. Sensor gir innspill på emneinnholdet og struktur, samt oppgavetekster.
Normert arbeidsmengde:
375 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 35 timer. Utferder: ca. 15 timer. Woorkshops/gjennomganger: ca 15 timer. Veiledning: ca 2-3 timer pr student.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer