Course code LAA250

LAA250 Landskapsforståelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Marius Fiskevold
Medvirkende: Daniel Ewald, Anne Ragnhild de Rochlenge Spå Aude
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter fra M-LA, 2 årstrinn
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset er basert på den europeiske landskapskonvensjonens innhold og relevans for landskapsanalyse og landskapsplanlegging. Kurset har som formål å utvikle studentenes evner til å utarbeide og formidle argumentasjonsbaserte landskapsanalyser og plankonsepter. Kurset blir gjennomført med forelesninger, seminarer, verksteder, veiledninger og gruppearbeid. Kurset gir en oversikt over teori og praksis knyttet til analyse og planlegging av landskap Arbeidet med kursoppgaver vil foregå både individuelt og i grupper. Teorier og metoder formidlet i kurset skal inngå i oppgavearbeidet.
Læringsutbytte:

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha:

A. kunnskap og forståelse for:

 • landskap som et grunnlag for å skape steder.
 • landskapsanalyse som et argumentrettet planleggingsverktøy.
 • landskap som materielt objekt, kulturelt fenomen og grunnlag for den enkeltes identitet.
 • stedet som en møteplass mellom mennesker, tradisjon og natur.
 • de geologiske, økologiske og kulturhistoriske sammenhengene som landskap og sted inngår i.
 • skalabegrepet og hvordan det kan brukes på en hensiktsmessig måte i planleggingen.

B. Ferdigheter og trening i å:

 • utvikle, bruke og reflektere over mulighetene i ulike landskapsanalysemetoder.
 • innhente, analysere og tilpasse offentlig tilgjengelige data- og kunnskapsgrunnlag gjennom bruk av digitale verktøy, kart, fotografier, tekst, mm.
 • operasjonalisere landskapsbegrepet i kreative konsepter og visjonære planer.
 • argumentere for landskapets relevans i dagens samfunn
 • delta i og bidra til tverrfaglig gruppearbeid.
 • ta ansvar for egen læring.

C. Generell kompetanse:

 • Forståelse for planleggerens rolle i landskapsplanleggingen.
 • Forståelse av seg selv i planleggertradisjonen og betydningen av å ta faglige begrunnede valg.
 • Forståelse for sammenhengen mellom begreper, scenarier og planfaglige idealer.
 • Forståelse for sammenhengen mellom materielle erfaringer og språkbaserte ytringer.
 • historisk og aktuell forståelse av landskapsbegrepet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturstudier, veiledninger, seminarer, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, ekskursjoner.
Læringsstøtte:
Veiledninger, tilbakemeldinger på seminarer og presentasjoner.
Pensum:
Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Anbefalt og obligatorisk pensum blir kunngjort via Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende innføringsemner ved et av studieprogrammene Landskapsarkitektur eller By- og regionplanlegging. Grunnleggende IT-kunnskap i  GIS, CAD og Adobe-programmer.
Obligatorisk aktivitet:

Følgende aktiviteter er obligatoriske og må gjennomføres og bestås for at den enkelte student skal bli vurdert og kunne få tildelt karakter i kurset:

 • Utferd i øvelsesområdet. Utferden dokumenteres med rapport.
 • Skriftlig individuell oppgave.
 • Landskaps- og stedsanalyse (gruppeoppgaver).
 • Mindre oppgaver (spesifiseres ved oppstart av emnet), seminarer, felles presentasjoner og veiledninger. Det kreves minimum 80% oppmøte på disse aktivitetene.

Alle obligatoriske aktiviteter må skje innen oppsatte frister og være bestått.

Vurderingsordning:

Individuell hjemmeeksamen (24 timer).

Identiske eller nær identiske leveranser vil bli vurdert til ikke bestått. Vurderinger gjøres av sensor i samråd med emneansvarlig.

Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått

Sensor:
En ekstern sensor vil vurdere eksamen.
Merknader:
Deltakere i emnet må forvente at undervisningen vil foregå både på engelsk og på norsk. 
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK)
Undervisningstid:
Ca. 25 timer forelesninger, 20 timer gjennomganger, 25 timer seminarer, 20 timer ekskursjoner, 75 timer gruppearbeid.
Eksamensdetaljer: :