Course code LAA250

LAA250 Landskapsforståelse og stedsutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Marius Fiskevold
Medvirkende: Marius Grønning
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Studenter fra M-LA, M-BYREG, 2 årstrinn
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset er basert på forelesninger, seminarer, verksteder og gruppearbeid. Kurset gir en oversikt over teori og praksis knyttet til landskapsanalyse og stedsutvikling på kommunenivå. Forskjellige synspunkter på landskap og sted vil bli belyst og diskutert i kurset. Dette gjelder også den europeiske landskapskonvensjonens innhold og relevans for landskapsanalyse og landskapsplanlegging. Kurset vil gi innfallsvinkler til urbaniseringsprosesser ved bruk av romlige strukturanalyser og scenarier.

Kursoppgaver vil for en stor del foregå i gruppearbeid. Arbeidet vil omfatte fremstilling av landskapsanalyser og planvisjoner på et kommunenivå. Det vil også bli gitt skriftlige, individuelle arbeider der teorier og metoder fra kurset skal tas i bruk. Kurset vil også utvikle studentenes evner til å formidle og presentere analyser og planer.

Læringsutbytte:

På slutten av dette kurset skal studentene ha

A. kunnskap og forståelse for:

 • landskap som et grunnlag for stedsutvikling.
 • landskapsanalysen som et planleggingsverktøy.
 • landskap som et kulturelt fenomen og et kollektivt grunnlag for den enkeltes identitet.
 • stedet som en møteplass mellom mennesker, tradisjon og natur.
 • de terrestriske, funksjonelle, økologiske og sosiokulturelle sammenhengene som landskap og sted inngår i.
 • skalabegrepet og hvordan det kan brukes på en hensiktsmessig måte i planleggingen.

B. Ferdigheter og øve på å:

 • utvikle, bruke og reflektere over mulighetene i ulike landskapsanalysemetoder.
 • analysere romlige data gjennom bruk av digitale verktøy, kart og fotografier.
 • utvikle evner til å fremstille kreative konsepter og visjonære planer.
 • utvikle, bruke og reflektere over urbaniseringsprosesser ved hjelp av ulike scenarier.
 • ta i bruk illustrasjoner, tekst og muntlige presentasjonsteknikker for å formidle romlig informasjon, konsepter og planer.
 • delta i og bidra til tverrfaglig gruppearbeid.

C. Generell kompetanse:

 • Forstå planleggerens rolle i landskaps- og stedsutviklingen
 • Forstå seg selv i planleggertradisjonen.
 • Forstå sammenhengen mellom scenarier og planfaglige idealer.
 • Forstå sammenhengen mellom materielle erfaringer og språkbaserte ytringer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturstudier, seminarer, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, ekskursjoner.
Læringsstøtte:
Det er avsatt totalt 180 timer til veiledning i emnet. ¿STEMMER DETTE (NÅ 15 POENG)
Pensum:
Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Anbefalt og obligatoriskt pensum blir kunngjort via Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende innføringsemner ved et av studieprogrammene Landskapsarkitektur eller By- og regionplanlegging. Grunnleggende IT-kunnskap i  GIS eller Adobe
Obligatorisk aktivitet:

Følgende aktiviteter er obligatoriske og må bestås for å få avlagt eksamen:

 • Utferd i øvelsesområdet.
 • Skriftlig individuell oppgave i del 1 av kurset.
 • Skriftelig gruppeoppgave i del 2 av kurset.
 • Mindre oppgaver (spesifiseres ved oppstart av emnet), seminarer og felles presentasjoner.
Vurderingsordning:
Gruppearbeid som omfatter steds- og landskapsanalyse og scenarier/visjonsplan.
Sensor:
En ekstern sensor vil vurdere gruppeoppgavene og vurderingsopplegget.
Merknader:
Deltakere i emnet må forvente at undervisningen vil foregå både på engelsk og på norsk. 
Normert arbeidsmengde:
450 timer
Opptakskrav:
Generell studiekomepanse (GSK)
Undervisningstid:
25 timer forelesninger, 20 timer gjennomganger, 25 timer seminarer, 20 timer ekskursjoner, 75 timer gruppearbeid
Eksamensdetaljer: :