Course code LAA250

LAA250 Landskapsforståelse og stedsutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Andrew Paul Butler, Yael Shelley Egoz, Marius Fiskevold
Medvirkende: Fabio Gigone, Marius Grønning
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80 studenter  totalt for LAA250 og LAA251
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2008-2009
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: Studenter fra M-LA, M-BYREG, 2 årstrinn
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset er basert på forelesninger, seminarer, verksteder og gruppearbeid. Kurset gir en oversikt over teori og praksis knyttet til landskapsanalyse og stedsutvikling på kommunenivå. Forskjellige synspunkter på landskap og sted vil bli belyst og diskutert i kurset. Dette gjelder også den Europeiske landskapskonvensjonens innhold og relevans for landskapsanalyse og landskapsplanlegging. Kurset vil gi innfallsvinkler til urbaniseringsprosesser ved bruk av romlige strukturanalyser og scenarier.

Kursoppgaver vil for en stor del foregå i gruppearbeid. Arbeidet vil omfatte fremstilling av landskapsanalyser og planvisjoner på et kommunenivå. Det vil også bli gitt skriftlige, individuelle arbeider der teorier og metoder fra kurset skal tas i bruk. Kurset vil også utvikle studentenes evner til å formidle og presentere analyser og planer.

Læringsutbytte:

På slutten av dette kurset skal studentene ha

A. kunnskap og forståelse for:

 • De grunnleggende aspektene ved sted- og landskapsbegrepet, den historiske utviklingen av landskapsplanlegging og landskapsanalyse.
 • de funksjonelle, økologiske og sosiokulturelle sammenhengene som landskapet inngår i.
 • kompleksiteten i arealplanleggingen.
 • vise innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, samt problemstillinger knyttet til bærekraft og medvirkningsprosesser.
 • hvordan skalabegrepet kan brukes på en hensiktsmessig måte i planleggingen.
 • et utvalg av relevante analysemetoder.

B. Ferdigheter og øve på å:

 • utvikle, bruke og reflektere over mulighetene i ulike landskapsanalysemetoder.
 • analysere romlige data gjennom bruk av digitale verktøy, kart og fotografier.
 • utvikle evner til å fremstille kreative konsepter og visjonære planer.
 • utvikle, bruke og reflektere over urbaniseringsprosesser ved hjelp av ulike scenarier.
 • ta i bruk grafiske, tekstbaserte og muntlige presentasjonsteknikker for å formidle romlig informasjon, konsepter og planer.
 • delta i og bidra til tverrkulturell kommunikasjon i et internasjonalt studie- og fagmiljø.
 • ta i bruk romlige strukturanalyser.

C. Generell kompetanse:

 • Forstå planleggerens rolle i landskaps- og stedsutviklingen
 • Forstå seg selv i planleggertradisjonen.
 • Forstå sammenhengen mellom scenarier og planfaglige idealer.
 • Forstå sammenhengen mellom materielle erfaringer og språkbaserte ytringer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturstudier, seminarer, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, ekskursjoner.
Læringsstøtte:
Det er avsatt totalt 180 timer til veiledning i emnet
Pensum:
Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Anbefalt och obligatoriskt pensum blir kunngjort via Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende innføringsemner ved et av studieprogrammene Landskapsarkitektur eller By- og regionplanlegging. Grunnleggende IT-kunnskap i  GIS eller Adobe
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, øvinger og arbeidsoppgaver inkl en skriftlig individuell oppgave  (spesifiseres ved oppstart av emnet), seminarer og felles presentasjoner.
Vurderingsordning:
  Romlig analyse. Gruppearbeid som omfatter steds- og landskapsanalyse og scenarier/visjonsplan.
Sensor:
En ekstern sensor vil vurdere gruppeoppgavene og vurderingsopplegget.
Merknader:
Deltakere i emnet må forvente at undervisningen vil foregå både på engelsk og på norsk. 
Normert arbeidsmengde:
600 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Det er ikke mulig å få godkjent studiepoeng for både LAA250 og LAA251
Undervisningstid:
30 timer forelesninger, 35 timer gjennomganger, 35 timer seminarer, 23 timer ekskursjoner, 110 timer gruppearbeid
Eksamensdetaljer: :