LAA250 Landskapsforståelse

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Marius Fiskevold

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:40 studenter.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:375 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,

Om dette emnet

Kurset er basert på den europeiske landskapskonvensjonens innhold og relevans for landskapsanalyse og landskapsplanlegging. Kurset har som formål å utvikle studentenes evner til å utarbeide og formidle argumentasjonsbaserte landskapsanalyser og plankonsepter. Kurset blir gjennomført med forelesninger, seminarer, verksteder, veiledninger og gruppearbeid. Kurset gir en oversikt over teori og praksis knyttet til analyse og planlegging av landskap Arbeidet med kursoppgaver vil foregå både individuelt og i grupper. Teorier og metoder formidlet i kurset skal inngå i oppgavearbeidet.

Dette lærer du

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha:

A. kunnskap og forståelse for:

 • landskap som et nøkkelelement i stedsdannelser.
 • landskapsanalyse som et argumentasjonsbasert planleggingsverktøy.
 • landskap som materielt objekt, kulturelt fenomen og felles grunnlag for den enkeltes identitet.
 • stedet som en møteplass mellom mennesker, tradisjon og natur.
 • de geologiske, økologiske og kulturhistoriske sammenhengene som landskap og sted inngår i.
 • skalabegrepet og hvordan det kan brukes på en hensiktsmessig måte i planleggingen.

B. Ferdigheter og trening i å:

 • utvikle, bruke og reflektere over mulighetene i ulike landskapsanalysemetoder.
 • innhente, analysere og tilpasse offentlig tilgjengelige data- og kunnskapsgrunnlag gjennom bruk av digitale verktøy, kart, fotografier, tekst, mm.
 • operasjonalisere landskapsbegrepet i kreative konsepter og visjonære planer.
 • argumentere for landskapets relevans i dagens samfunn
 • delta i og bidra til tverrfaglig gruppearbeid.
 • ta ansvar for egen læring.

C. Generell kompetanse:

 • Forståelse for planleggerens rolle i landskapsplanleggingen.
 • Forståelse av seg selv i planleggertradisjonen og betydningen av å ta faglige begrunnede valg.
 • Forståelse for sammenhengen mellom begreper, scenarier og planfaglige idealer.
 • Forståelse for sammenhengen mellom materielle erfaringer og språkbaserte ytringer.
 • historisk og aktuell forståelse av landskapsbegrepet.
 • Forelesninger, litteraturstudier, veiledninger, seminarer, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, ekskursjoner.

  Undervisningen vil delvis være nettbasert, delvis være basert på fysisk fremmøte.

 • Veiledninger, tilbakemeldinger på seminarer og presentasjoner.
 • Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Anbefalt og obligatorisk pensum blir kunngjort via Canvas
 • Grunnleggende innføringsemner ved et av studieprogrammene Landskapsarkitektur eller By- og regionplanlegging. Grunnleggende IT-kunnskap i GIS, CAD og Adobe-programmer.
 • Individuell hjemmeeksamen (en uke).

  Identiske eller nær identiske leveranser vil bli vurdert til F. Vurderinger gjøres av sensor i samråd med emneansvarlig.

  Karakter A - F

  Emnet må tas om igjen i sin helhet, hvis det ikke fullføres.  Hjemmeeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • En ekstern sensor vil vurdere eksamen.
 • Følgende aktiviteter er obligatoriske og må gjennomføres og godkjennes for at den enkelte student skal bli vurdert og kunne få tildelt karakter i kurset:

  • Skriftlig/audiovisuell individuell oppgave.
  • Landskaps- og stedsanalyse (gruppeoppgaver).
  • Mindre oppgaver (spesifiseres ved oppstart av emnet), seminarer, felles presentasjoner og veiledninger. Det kreves minimum 80% oppmøte på disse aktivitetene.

  Alle obligatoriske aktiviteter må skje innen oppsatte frister og være godkjent.

  Studenter må selv bekoste eventuelle reiser og utlegg knyttet til obligatoriske aktiviteter.

 • Deltakere i emnet må forvente at undervisningen vil foregå både på engelsk og på norsk.
 • Ca. 25 timer forelesninger, ca. 20 timer gjennomganger, ca. 25 timer seminarer.
 • Studenter fra M-LA, 2 årstrinn
 • GSK