Course code LAA224

LAA224 Forming med vegetasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Corinna Susanne Clewing
Medvirkende: Tove Judith Næverdal
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 40, min. 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-LA.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp som en serie med oppgaver og øvelser. Forelesninger og utferder støtter opp under studentenes arbeid med oppgavene. Oppgavene gir trening i å finne løsninger for ulike problemstillinger innen plantebruk og formgivning. Øvelser i tegning, form og farge legger opp til å utforske kreative metoder og teknikker for bruk i prosjektering og visuell formidling. Oppgaveløsninger gjennomgås i plenum, slik at de typiske problemene, som oppgaven reiser, vil bli diskutert.
Læringsutbytte:

Studenter som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte.

Kunnskaper: Studentene skal kunne anvende prinsipper for plantekomposisjon. De skal ha forståelse for vegetasjon som dynamisk system og skjøtselens betydning for formgivningsprosessen.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utvikle forslag til beplantning i ulike situasjoner og skala. De skal kunne bruke vegetasjon som et strukturerende og romdannende landskapselement og kunne foreslå egnete plantearter (busker, trær og stauder) for et sted på grunnlag av økologiske, funksjonelle og estetiske vurderinger. Studentene skal kunne analysere og kritisk vurdere planteanvendelse i et anlegg og være i stand til å bruke analyseverktøy samt kreative metoder for idéutvikling som utgangspunkt for formgivning, plantekomposisjon og plantevalg. Det forventes at studentene kan utforske og formidle beplantingens karakteristiske trekk og dynamikk med ulike visuelle verktøy og teknikker og kan kommunisere sine forslag gjennom skisser, modeller, planer og bestillingslister.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne kritisk reflektere over sine egne og andres beplantningsforslag og formingsgrep. De skal kunne gjøre rede for vegetasjonens betydning i samfunnsaktuelle problemstillinger (klimatilpasning m.m.) og ha innsikt i etiske problemstillinger knyttet til plantebruk og biologisk mangfold.

Læringsaktiviteter:
Emnet tar i bruk ulike læringsmåter: forelesninger, prosjektarbeid i grupper, befaringer og diskusjoner i plenum, selvstendige litteraturstudier.
Læringsstøtte:
Studentene får løpende faglig veiledning.
Pensum:
Forelesninger. Det vil bli opplyst om litteratur til støtte ved emneoppstart og et utvalg av aktuell litteratur gjøres tilgjengelig under kurset. Anbefalt litteratur: Robinson, Nick (2004): The Planting Design Handbok. Ashgate, Aldershot. Oppslagsverk om ulike typer planter (trær, busker, stauder).
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om norske plantesamfunn tilsvarende PHG110/PHG113 og kjennskap til landskapsplantene tilsvarende pensum i PHG213. Ferdigheter i prosjektering, ideutvikling, formgivning og visuell framstilling tilsvarende de to første studieårene i LA-programmet ved NMBU.
Anbefalte forkunnskaper:
LAD100
Obligatorisk aktivitet:
Utferder (untatt studietur), 80 % oppmøte ved gjennomganger.
Vurderingsordning:
Oppgaver og øvelser med fortløpende innleveringer. Alle oppgaver og øvelser må leveres og bestås. Den avsluttende oppgaven samt dokumentasjon av individuell prosess bedømmes med karakter A-F. Muntlig presentasjon inngår.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner faglig opplegg og innhold. Sensor deltar ved gjennomgang av den karaktergivende oppgaven i plenum og evaluering av det innleverte materiale.
Merknader:
Eksamen i LAA223 strykes ved oppnådd eksamen i LAA224.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er 450 timer hvorav 325 timer brukes til prosjektarbeid og selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 30 timer. Befaringer og utferder: ca. 40 timer. Felles oppgaveevalueringer: ca. 50 timer. Oppgavearbeid med veiledning: ca. 5 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått