Course code LAA224

LAA224 Forming med vegetasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Anne Ragnhild Aude
Medvirkende: Corinna Susanne Clewing, Hennie Ann Isdahl, Anne Katrine Geelmuyden
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 40  min. 
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i både blokkperioden og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-LA. 3 trinn
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet tar for seg hvordan vegetasjon kan brukes som virkemiddel i formgivingen av våre omgivelser, og med henblikk på plantenes funksjonelle, økologiske og estetiske kvaliteter. Studentene introduseres for aktuelle prosjekteringsmetoder og gis en innføring i hvilke vurderinger som er relevante å foreta i arbeidet med vegetasjon som et levende materiale. Emnet gir et innblikk i landskapsarkitektens rolle som planlegger og forvalter av vegetasjon i ulike sammenhenger.

Emnet er bygget opp som en serie med oppgaver og øvelser. Forelesninger og utferder åpner nye perspektiver og gir kunnskap som støtter opp under studentenes arbeid med oppgavene. Oppgavene gir rom for å utforske vegetasjon som formingselement, samt trening i å finne løsninger på ulike problemstillinger innen plantebruk og formgivning. Øvelsene i tegning, form og farge gir studentene mulighet til å utforske kreative metoder og teknikker til bruk i prosjektering og visuell formidling.

Oppgaveløsningene gjennomgås dels i studentgrupper og dels i plenum. Dette for at utfordringer, muligheter og løsninger i studentenes ulike besvarelser kan diskuteres i fellesskap og formidles til medstudenter.

Læringsutbytte:

Studenter som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte.

Kunnskaper: Studentene skal kunne: - forstå vegetasjon som dynamisk system og skjøtselens betydning for formgivningsprosessen, - anvende egnete prinsipper for plantekomposisjon med henblikk på situasjon, tilsiktet funksjon og uttrykk, - bruke faglitteratur, lov- og regelverk og andre kunnskapskilder i plantevalg og -sammensetting, - bruke sentrale fagbegreper innenfor estetiske fag og plantefag i sin argumentasjon.

Ferdigheter: Studentene skal kunne: - utvikle forslag til beplantning i ulike situasjoner og skala, -bruke vegetasjon som et strukturerende og romdannende landskapselement, - foreslå egnete plantearter (busker, trær og stauder) for et sted på grunnlag av økologiske, funksjonelle og estetiske vurderinger, - bruke analyseverktøy og kreative metoder for idéutvikling som utgangspunkt for formgivning, plantekomposisjon og plantevalg, - utvikle et konsept og bruke det i formgivningsprosessen.

De skal kunne: - utforske og formidle beplantingens karakteristiske trekk og dynamikk med ulike visuelle verktøy og teknikker, - utvikle tydelig formspråk og estetiske kvaliteter i eget arbeid, - kommunisere sine forslag gjennom skisser, modeller, illustrasjons- og planteplaner.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne: - analysere og kritisk vurdere sine egne og andres beplantningsforslag og formingsgrep og bidra i en diskusjon om løsninger av spesifikke formgivingsoppgaver, - kunne dokumentere sin egen prosess frem til endelig resultat og reflektere kritisk over dette, - kunne gjøre rede for vegetasjonens betydning i samfunnsaktuelle problemstillinger (klimatilpasning mm.) og ha innsikt i etiske problemstillinger knyttet til plantebruk og biologisk mangfold.

Læringsaktiviteter:
Emnet tar i bruk ulike læringsaktiviter: forelesninger, prosjektarbeid i grupper, befaringer, diskusjoner i plenum, selvstendige litteraturstudier, praktiske øvelser i formgiving og visuell formidling, visuell journal.
Læringsstøtte:
Studentene får løpende faglig veiledning.
Pensum:
Forelesninger. Det vil bli opplyst om litteratur til støtte ved emneoppstart og et utvalg av aktuell litteratur gjøres tilgjengelig under kurset. Anbefalt litteratur: Robinson, N. (2016): The Planting Design Handbook, 3.ed., Routledge. Oppslagsverk om ulike typer planter (trær, busker, stauder).
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskap om norske plantesamfunn tilsvarende PHG113 og kjennskap til landskapsplantene tilsvarende pensum i PHG213. Ferdigheter i prosjektering, ideutvikling, formgivning og visuell framstilling tilsvarende de to første studieårene i LA-programmet ved NMBU.
Obligatorisk aktivitet:

Øvelser i form og tegning i blokkperioden samt 2 øvingsoppgaver. Alle øvelser/oppgaver må være godkjent.

Befaring og gjennomganger.

Vurderingsordning:
Mappevurdering i slutten av semesteret. Følgende deler inngår: prosjekteringsoppgave, dvs. visuell-skriftlig presentasjon av løsningsforslaget samt modell, visuell dokumentasjon av arbeidsprosessen, muntlig presentasjon av oppgaven og et skriftlig refleksjonsnotat. Karakterregel: A-F
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner faglig opplegg og innhold. Sensor deltar ved gjennomgang av den karaktergivende oppgaven i plenum og evaluering av det innleverte materiale.
Merknader:
Ved gjentak av emnet må emnet tas i sin helhet.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er 375 timer, hvorav ca. 190 timer er strukturerte læringsaktiviteter. Den andre halvdelen brukes til selvstendig arbeid med prosjektoppgaver og øvelser og til selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 24 timer. Befaringer og utferder: ca. 30 timer. Felles oppgaveevalueringer: ca. 45 timer. Oppgavearbeid med veiledning: ca. 5 timer. Formingsverksted: ca. 85 timer.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer