Course code LAA221

LAA221 Anbuds- og prosjektdokumenter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Frode Degvold
Medvirkende: Kjersti Vallevik Håbjørg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-LI, M-LA,M-PV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en innføring i utarbeidelse av:

 • beskrivelsestekster for bygge- og anleggsarbeider, herunder tidligfasebeskrivelse, funksjonsbeskrivelse og detaljbeskrivelse
 • kostnadsoverslag for bygge- og anleggsarbeider
 • konkurransebeskrivelse i forbindelse med offentlig anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider.

Emnet omhandler deler av relevante lover, forskrifter og norske standarder. 

Undervisningen gjennomføres som forelesninger med tilhørende oppgaver som gir trening i å utarbeide beskrivelsestekster og andre prosjektdokumenter relatert til ulike anbudskonkurranser for offentlige og private anskaffelser. Beskrivelser og kostnadsoverslag utarbeides for et eksempelområde som studentene får presentert og/eller et prosjekt som studentene selv utarbeider. 

Oppgavene løses individuelt og i grupper, og presenteres og kommenteres i plenum.

Læringsutbytte:

Bokmål

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om:

 • behovet for standardisering
 • byggeprosessens ulike faser og tilhørende metoder for mengdebeskrivelse
 • deler av Lov om offentlige anskaffelser med relevans for bygge- og anleggsarbeid
 • norske standarder for utarbeidelse av anbud og prosjektdokumenter

Studentene skal ha grunnleggende ferdigheter i:

 • å beskrive systematisk og entydig hvordan et landskap bygges 
 • å anvende adekvate programvarer til ulike former for beskrivelsestekster
 • estimere kostnader for bygge- og anleggsarbeid 

Studentene skal ha generell kompetanse i:

 • å kombinere oppgaveløsing og egen refleksjon i sitt arbeid slik at det fører til læring
Læringsaktiviteter:

Bokmål

Læringsaktivitetene skal gjenspeile praksis for tverrfaglig samarbeid om utarbeidelse av prosjektdokumenter. Studentene må:

 • føre notater fra forelesninger, presentasjoner og opplæring i programvare
 • lese oppgavetekstene inngående og søke informasjon for å forstå disse
 • løse oppgaver i samarbeid med andre
 • ta initiativ til gruppearbeid og bidra til fremdrift 
 • søke å unytte hverandres kunnskap
 • delta i meningsutveksling om hvordan oppgavene best kan løses 
 • benytte aktuell programvare
 • proaktivt bruke veiledning
 • delta på befaringer relatert til emnets temaer
Læringsstøtte:
I forbindelse med øvingsoppgavene får studentene veiledning i grupper. Det gis særskilt innføring og veiledning i programvare.
Pensum:

Emnet omhandler deler av relevante lover, forskrifter og norske standarder, bl.a.:​

 • Lov om offentlige anskaffelser
 • NS3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg
 • NS3451 Bygningsdelstabellen
 • NS3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
 • NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg

Lover og forskrifter er tilgjengelige som nettversjoner, mens standardene inngår i en programvarepakke.

Forutsatte forkunnskaper:
De to første studieårene for M-LA og det første semesteret for B-LI må være gjennomført, eventuelt tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Generell anleggsteknisk kompetanse. LAA115 
Obligatorisk aktivitet:

Bokmål

Studentene må:

 • delta i min. 80% av obligatoriske forelesninger og øvinger
 • delta på obligatoriske befaringer
 • alle obligatoriske innleveringsoppgaver godkjent
Vurderingsordning:

Bokmål

I mappevurderingen inngår innleveringsoppgaver med en muntlig presentasjon.

Sensor:
Emneinnhold og struktur vurderes av ekstern sensor, som evaluerer et utvalg av de leverte oppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er 125 timer 
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Forelesninger, befaringer og øvinger: 35 timer. Avsluttende gjennomgang av oppgavene: 7 timer. 
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått