Course code LAA221

LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Kjersti Vallevik Håbjørg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-LA; M-PV; B-LI
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet omhandler utarbeidelse av anbudsunderlag for offentlige og private anskaffelser i forbindelse med nyanlegg, rehabilitering, drift og skjøtsel av utearealer. Relevante lover, forskrifter og norske standarder introduseres, bl.a.;

- myndighetskrav nedfelt i Byggeteknisk forskrift -  TEK 17 (gjelder utearealer og landskapsutforming)

- tre sentrale norske standarder: NS3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg, NS3451 Bygningsdelstabellen og NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg med hovedfokus på  del K Anleggsgartnerarbeider og ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder.

Forelesninger:

Kurset inneholder en serie forelesninger med tilhørende praktiske øvingsoppgaver som gir trening i å utarbeide beskrivelsestekster og andre prosjektdokumenter relatert til ulike anbudskonkurranser for offentlige og private anskaffelser.

Innleveringer:

Øvingsoppgaver som reflekterer temaene i forelesningene, løses i grupper. Øvingsoppgavene presenteres og kommenteres i plenum.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal ha kunnskap om relevante deler av Plan og bygningsloven med byggteknisk forskrift, relevante deler av Lov om offentlig anskaffelser og relevante deler av Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for utearealer og landskapsutforming.

Videre kunnskap om norske standarder for utarbeidelse av prosjektdokumenter knyttet til anbudsinnhenting for etablering, rehabilitering, drift og skjøtsel av utearealer i forbindelse med offentlige og private anskaffelser.

Ferdighet:

Studentene skal kunne utarbeide ulike prosjektdokumenter for anbudskonkurranser for nyanlegg, drift og skjøtsel av utearealer og landskapsforming. Herunder kommer ulike kvalitets- og kravbeskrivelser som anbudsgrunnlag.

Kompetanse:

Studentene skal ha en grunnleggende kjennskap til prosessen rundt anbudsinnhenting for etablering, drift og skjøtsel av utearealer og landskapsutforming. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om betydningen og hensikten med ulike prosjektdokumenter knyttet til anbudsinnhenting. Studentene skal ha kjennskap til ulike beskrivelsesmetoder for kvalitets- og kravbeskrivelser og når det er hensiktsmessig å benytte den enkelte metode. Studentene skal ha en grunnleggende forståelse av krav til utførelse i NS3420 relevant for nyanlegg, rehabiliteringer, drift og skjøtsel av utearealer og at kravene også gjelder fullt ut i anbudsgrunnlag med henvisning til NS3420.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, øvingsoppgaver i grupper og veiledning i grupper. Noen øvingsoppgaver skjer på datasal med veiledning, presentasjon og gjennomgang av øvingsoppgaver i plenum.

Kurset avsluttes med en utferd til et byggeprosjekt hvor emnets temaer relateres til byggeprosjektet.

Læringsstøtte:
I forbindelse med øvingsoppgavene får studentene veiledning i grupper. NMBUs datasaler med programvarer benyttes, og det gis innføring i og veiledning av særskilt programvare.
Pensum:
Byggeteknisk forskrift TEK 17 (for utearealer og landskapsutforming), sentrale norske standarder NS3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg, NS3451 Bygningsdelstabellen, NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg. Samt andre relevante forskrifter, standarder og veiledere det henvises til i forelesningene.
Forutsatte forkunnskaper:
De to første studieårene for M-LA og det første semesteret for B-LI må være gjennomført, eventuelt tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Generell anleggsteknisk kompetanse.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av alle øvingsoppgavene. Krav om 80 % deltakelse på forelesninger, 80% tilstedeværelse ved presentasjoner og gjennomgang av øvingsoppgavene fortløpende i emnet. Tilstedeværelse ved en avsluttende felles gjennomgang av øvingsoppgavene med sensor. En obligatorisk utferd.
Vurderingsordning:
Fortløpende felles gjennomgang av øvingsoppgavene og en felles avsluttende oppsummerende gjennomgang av øvingsoppgavene med sensor og lærer(e).
Sensor:
Kursinnhold og struktur vurderes av ekstern sensor, som evaluerer et utvalg av de leverte oppgavene.
Merknader:
Emnet er tilpasset LAA223 som omhandler kontraktsmessige forhold knyttet til anbud, samt Byggeforskriftens SAK 10 (byggesøknad, søkefunksjon, ansvar som byggherre mm). Emnet er under utvikling.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er 150 timer hvorav 95 timer brukes til arbeid med øvingsoppgavene.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Forelesninger og fortløpende gjennomgang av øvingsoppgaver: 40 timer. Samlet avsluttende gjennomgang av øvingsoppgavene: 7 timer. Befaring: 8 timer.
Eksamensdetaljer: :