LAA221 Konkurransegrunnlag

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Frode Degvold

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:80

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Total arbeidsmengde er 125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,

Om dette emnet

Emnet gir en innføring i utarbeidelse av:

 • beskrivelsestekster for bygge- og anleggsarbeider, herunder tidligfasebeskrivelse, funksjonsbeskrivelse og detaljbeskrivelse
 • kostnadsoverslag for bygge- og anleggsarbeider
 • konkurransebeskrivelse i forbindelse med offentlig anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider.

Emnet omhandler deler av relevante lover, forskrifter og norske standarder.

Undervisningen gjennomføres som forelesninger med tilhørende oppgaver som gir trening i å utarbeide beskrivelsestekster og andre prosjektdokumenter relatert til ulike anbudskonkurranser for offentlige og private anskaffelser. Beskrivelser og kostnadsoverslag utarbeides for et eksempelområde som studentene får presentert og/eller et prosjekt som studentene selv utarbeider.

Oppgavene løses individuelt og i grupper, og presenteres og kommenteres i plenum.

Dette lærer du

Bokmål

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om:

 • behovet for standardisering
 • byggeprosessens ulike faser og tilhørende metoder for mengdebeskrivelse
 • gjennomføringsmodeller
 • norske standarder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • kostnadsestimering

Studentene skal ha grunnleggende ferdigheter i:

 • å beskrive systematisk og entydig hvordan et landskap bygges
 • å anvende adekvate programvarer til ulike former for beskrivelsestekster

Studentene skal ha generell kompetanse i:

 • å kombinere oppgaveløsing og egen refleksjon i sitt arbeid slik at det fører til læring
 • Bokmål

  Læringsaktivitetene skal gjenspeile praksis for tverrfaglig samarbeid om utarbeidelse av prosjektdokumenter. Studentene må:

  • føre notater fra forelesninger, presentasjoner og opplæring i programvare
  • lese oppgavetekstene inngående og søke informasjon for å forstå disse
  • løse oppgaver i samarbeid med andre
  • ta initiativ til gruppearbeid og bidra til fremdrift
  • søke å unytte hverandres kunnskap
  • delta i meningsutveksling om hvordan oppgavene best kan løses
  • benytte aktuell programvare
  • proaktivt bruke veiledning
  • delta på befaringer relatert til emnets temaer
 • I forbindelse med øvingsoppgavene får studentene veiledning i grupper. Det gis særskilt innføring og veiledning i programvare.
 • Emnet omhandler deler av relevante lover, forskrifter og norske standarder, bl.a.:​

  • Lov om offentlige anskaffelser
  • NS3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg
  • NS3451 Bygningsdelstabellen
  • NS3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
  • NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg

  Lover og forskrifter er tilgjengelige som nettversjoner, mens standardene inngår i en programvarepakke.

 • De to første studieårene for M-LA og det første semesteret for B-LI må være gjennomført, eventuelt tilsvarende.
 • Bokmål

  I mappevurderingen inngår innleveringsoppgaver med en muntlig presentasjon.

 • Emneinnhold og struktur vurderes av ekstern sensor, som evaluerer et utvalg av de leverte oppgavene.
 • Bokmål

  Studentene må:

  • delta i min. 80% av obligatoriske forelesninger og øvinger
  • delta på obligatoriske befaringer
  • alle obligatoriske innleveringsoppgaver godkjent
 • Forelesninger, befaringer og øvinger: 35 timer. Avsluttende gjennomgang av oppgavene: 7 timer.
 • B-LI, M-LA,M-PV
 • Bestått/ Ikke bestått
 • GSK