Course code LAA216

LAA216 Konstruksjonsteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Kristin Marie Berg, Kirsten Grindaker Lunde
Medvirkende: Jenny Blandina Osuldsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: B-LI 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp som en serie med forelesninger som støtter opp under studentenes arbeid med kortoppgaver og en prosjektoppgave. Materialkunnskap, tekniske konstruktive løsninger samt prosjekterings- og anleggsprosessen vektlegges. Utvalgte forelesninger og en oppgave er felles med LAA215 konstruksjonsdesign, som går parallelt. Det blir henvist til relevant litteratur og prosjekteksempler. Studentene må selv utdype temaene gjennom søk i litteratur, nettsteder og prosjekteksempler. Det vil i noe grad bli gitt veiledning individuelt eller i grupper.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene kan utvikle kreative konstruksjonsløsninger for ulike elementer, vegetasjon og materialer brukt i grøntanlegg, kan de konstruksjonsmessige krav som stilles til materialtyper som blir anvendt ved ulik belastning/bruk, herunder fundamentering. De har kunnskap om egnet materialbruk i grøntanlegg.

Ferdighet: Kunnskapen og evnen til kreative løsninger skal vises gjennom prosjektering: anbudsdokumenter som tegninger, teknisk beskrivelse NS3420 samt arbeidsopplegg og egenkontroll av prosjekteringen.

Generell kompetanse: Nytenkning er knyttet til kunnskap og ferdighet, med selvstendig innhenting  av ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter. Planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og prosjektering i tråd med fag- og yrkesetiske krav.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, kortoppgaver, prosjektoppgave, gruppearbeid og veiledning.
Læringsstøtte:
Studentene får veiledning, individuelt eller i grupper.
Pensum:
Holgersen og Dam, Bæfestelser i anleggsgartneriet. ISBN 97-7387-0366. Zimmermann, Constructing landskape, materials, techniques, struktural components. ISBN 978-3-7643-8600-9. Støttelitteretur: div. håndbøker fra Vegvesenet, diverse Byggdetaljblader fra Byggforskserien. NS3420 \"grunn og terrengarbeider\" og \"rigg og drift\" Det er ikke et formelt teoretisk pensum i emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Godkjent 2 1/2 års studium B-LI fra NMBU eller tilsvarende. Godkjent 2 årig grunnblokk i landskapsarkitektur fra NMBU eller tilsvarende. 
Anbefalte forkunnskaper:
LAA115/LAA221/LAA233 og LAD100
Obligatorisk aktivitet:
Fremmøte på 80 % av felles gjennomganger og ekskursjoner. Rydde undervisnings-/arbeids-/gruppe- og materialrom benyttet i LAA216.  
Vurderingsordning:
Alle innleveringsoppgaver og muntlig presentasjon av prosjektoppgaven blir bedømt. Vektingen av innleveringene oppgis ved oppstart for kurset. Oppgavene bedømmes med karakterene A-F.
Sensor:
Intern sensor/lærer evaluerer kort oppgaver. Ekstern sensor sammen med emneansvarlig lærer evaluerer prosjektoppgaven.
Merknader:
NMBU dekker obligatorisk utferd.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde: 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Med LAA215, reduksjon til 5 studiepoeng. Det gis da fritak for en felles oppgave og en utferd. 
Undervisningstid:
Forelesninger, seminarer: ca 30 timer. Workshop/felles gjennomganger: ca 30 timer Ekskursjoner: ca 10-16 timer. Veiledning, individuelt og i grupper: ca 2 time pr student.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått