LAA216 Konstruksjonsteknikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Kristin Marie Berg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Maksimum 30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Total arbeidsmengde: 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet er bygget opp som en serie med forelesninger og obligatoriske aktiviteter som støtter opp under studentenes arbeid med to innleveringsoppgaver. Først gjennomføres en kortoppgave i samarbeid med LAA215. Deretter gjennomføres en prosjekteringsoppgave med tegninger og beskrivelser rettet mot en entreprise som består av flere deler. For å løse oppgaven bør all lærdom opparbeidet gjennom tidligere emner i LING-programmet tas i bruk. Dette er f.eks. kunnskap om materialer, fundamentering, belegg, kanter, andre konstruktive løsninger, jord- og plantebruk, samt kunnskap om beskrivelser, tegninger og kontrakter. Det blir henvist til relevant litteratur og prosjekteksempler. Utover tidligere forelesninger må studentene finne relevante kilder gjennom søk i litteratur, nettsteder og prosjekteksempler. Det vil bli gitt veiledning i grupper.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Studenten har kunnskap om overordnete føringer for utvikling mot et mer bærekraftig samfunn med vektlegging av biologisk mangfold og overvannshåndtering.
 • Studenten har kunnskap om materialer, fundamentering, belegg, kanter og enkle konstruksjoner, overvannshåndtering, samt jord og vegetasjon brukt i grøntanlegg

Ferdighet:

 • Studenten kan finne ut av overordnete krav i relevant lovverk, Tek17 og Norsk standard, samt Byggforsk-serien og bransjestandarder for utforming av et offentlig grøntanlegg med god kvalitet.
 • Studenten har evne til å bruke digitale verktøy til prosjektering av en illustrasjonsplan, overordnet teknisk plan og tekniske detaljtegninger.
 • Studenten har evne til å lage et tilbudsgrunnlag for beskrivelse av en entreprise med bruk av NS3450 og NS3420

Generell kompetanse:

 • Studenten har evne til å gjennomføre et forpliktende samarbeid med andre studenter, dokumentere dette og føre egenkontroll av prosjekteringen.
 • Studenten har evne til nytenkning og selvstendig innhenting av relevant bakgrunnsstoff for å tilegne seg nye ferdigheter. Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og prosjektering i tråd med fag- og yrkesetiske krav.
 • Forelesninger, utferder, kortoppgave med modellbygging, prosjekteringsoppgave, gruppearbeid, hverandrevurdering og veiledning. Samarbeid med LA-studenter.
  • Tidligere forelesninger og litteratur fra LING-studiet.
  • Hjelpelitteratur på CANVAS
  • Studentene får veiledning i grupper av hjelpelærere med ulik fagkompetanse.
  • Holgersen og Dam, Bæfestelser i anleggsgartneriet. ISBN 97-7387-0366.
  • Zimmermann, Constructing landskape, materials, techniques, struktural components. ISBN 978-3-7643-8600-9.
  • Støttelitteratur utlagt på CANVAS og div. håndbøker fra Vegvesenet, diverse Byggdetaljblader fra Byggforskserien og TEK17
  • NS3450 og NS3420 'grunn og terrengarbeider', 'rigg og drift' og 'anleggsgartnerarbeider' er vesentlige kilder. Det er ikke et formelt teoretisk pensum i emnet.
 • Godkjent 2 1/2 års studium B-LI fra NMBU eller tilsvarende. Godkjent 2 årig grunnblokk i landskapsarkitektur fra NMBU eller tilsvarende.
 • Prosjektoppgave bedømmes med karakterene A-F der F er ikke bestått.

  Medlemmene av prosjektgruppen gis først en felles karakter. Det gjøres deretter individuelle justeringer av karakteren for gruppas enkelte medlemmer. Dette blir basert på kriteriene innsats / deltakelse / samarbeid i prosjektgruppen.

 • Ekstern sensor deltar i vurdering av selve opplegget for bedømmelse

  Ekstern sensor deltar i sensurering av alle eksamensbesvarelser og / eller andre vurderingselementer sammen med intern sensor og hjelpelærere i emnet.

 • En fellesoppgave innlevert sammen med LA-studentene - skal være godkjent

  100% deltakelse på alle muntlige gjennomganger og ekskursjoner som er merket i timeplanen - fravær krever legeattest.

  80% deltakelse på andre obligatoriske aktiviteter og obligatoriske veiledninger markert i timeplanen.

  Godkjent obligatorisk aktivitet ett år vil ikke automatisk bli godkjent som obligatorisk aktivitet et annet år dersom emnet fullføres i et annet semester enn da aktiviteten ble utført.

 • NMBU dekker en obligatorisk bussutferd til Østfold. Øvrige befaringer av prosjektområdet og andre utferder dekkes av studenten.
 • Forelesninger og seminarer: ca. 35 timer. Workshop/felles gjennomganger: ca. 15 timer. Ekskursjoner: ca. 8 timer. Veiledning i grupper: ca. 2 timer pr student.
 • B-LI . Ved ledige plasser er M-LA prioritert.
 • Med LAA215, reduksjon til 5 studiepoeng. Det gis da fritak for en felles oppgave og en utferd. Det er ikke mulig å ta LAA215 og LAA216 samtidig.
 • Bokstavkarakterer
 • GSK eller godkjent realkompetanse for studiet