Course code LAA216

LAA216 Konstruksjonsteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Kirsten Grindaker Lunde
Medvirkende: Kristin Marie Berg, Jenny Blandina Osuldsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: B-LI , M-LA .
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp som en serie med forelesninger som støtter opp under studentenes arbeid med kortoppgaver og en prosjektoppgave. Materialkunnskap, tekniske konstruktive løsninger samt prosjekterings- og anleggsprosessen vektlegges. Utvalgte forelesninger, en utferd og en oppgave er felles med LAA215 konstruksjonsdesign, som går parallelt. Det blir henvist til relevant litteratur og prosjekteksempler. Studentene må selv utdype temaene gjennom søk i litteratur, nettsteder og prosjekteksempler. Det vil i noe grad bli gitt veiledning individuelt eller i grupper.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene kan utvikle kreative konstruksjonsløsninger for ulike elementer, vegetasjon og materialer brukt i grøntanlegg, kan de konstruksjonsmessige krav som stilles til materialtyper som blir anvendt ved ulik belastning/bruk, herunder fundamentering. De har kunnskap om egnet materialbruk i grøntanlegg.

Ferdighet: Kunnskapen og evnen til kreative løsninger skal vises gjennom prosjektering: anbudsdokumenter som tegninger, teknisk beskrivelse NS3420 samt arbeidsopplegg og egenkontroll av prosjekteringen.

Generell kompetanse: Nytenkning er knyttet til kunnskap og ferdighet, med selvstendig innhenting  av ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter. Planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og prosjektering i tråd med fag- og yrkesetiske krav.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, kortoppgaver, prosjektoppgave, gruppearbeid og veiledning.
Læringsstøtte:
Studentene får veiledning, individuelt eller i grupper.
Pensum:
Holgersen og Dam, Bæfestelser i anleggsgartneriet. ISBN 97-7387-0366. Zimmermann, Constructing landskape, materials, techniques, struktural components. ISBN 978-3-7643-8600-9. Støttelitteretur: div. håndbøker fra Vegvesenet, diverse Byggdetaljblader fra Byggforskserien. NS3420 \"grunn og terrengarbeider\" og \"rigg og drift\" Det er ikke et formelt teoretisk pensum i emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Godkjent 2 1/2 års studium B-LI fra NMBU eller tilsvarende. Godkjent 2 årig grunnblokk i landskapsarkitektur fra NMBU eller tilsvarende. Godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra andre læresteder.
Anbefalte forkunnskaper:
LAA115/LAA221/LAA233 og LAD100
Obligatorisk aktivitet:
Fremmøte på 80 % av felles gjennomganger og ekskursjoner. Rydde undervisnings-/arbeids-/gruppe- og materialrom benyttet i LAA216.  
Vurderingsordning:
Alle innleveringsoppgaver og muntlig presentasjon av prosjektoppgaven blir bedømt. Vektingen av innleveringene oppgis ved oppstart for kurset. Oppgavene bedømmes med karakterene A-F.
Sensor:
Intern sensor/lærer evaluerer kort oppgaver. Ekstern sensor evaluerer prosjektoppgaven.
Merknader:
NMBU dekker obligatorisk utferd.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde: 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Med LAA215, reduksjon til 5 studiepoeng. Det gis da fritak for en felles oppgave og en felles utferd. 
Undervisningstid:
Forelesninger, seminarer: ca 30 timer. Workshop/felles gjennomganger: ca 30 timer Ekskursjoner: ca 10-16 timer. Veiledning, individuelt og i grupper: ca 2 time pr student.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått