Course code LAA216

LAA216 Konstruksjonsteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Kirsten Grindaker Lunde, Kristin Marie Berg
Medvirkende: Ingrid Merete Ødegård
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: B-LI , M-LA .
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp som en serie med oppgaver og forelesninger som støtter opp under studentenes arbeid med prosjektoppgaven. Materialkunnskap og tekniske konstruktive løsninger samt prosjekterings- og anleggsprosessen vektlegges. Det blir henvist til relevant litteratur og prosjekteksempler. Studentene må selv utdype temaene gjennom søk i litteratur, nettsteder og prosjekteksempler. Det vil i noe grad bli gitt veiledning individuelt eller i grupper.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal kunne utvikle kreative konstruksjonsløsninger for ulike elementer og materialer brukt i grøntanlegg, kunne de konstruksjonsmessige krav som stilles til materialtyper som blir anvendt ved ulik belastning/bruk, herunder fundamentering. Kunnskap om riktig materialbruk.

Ferdighet: Kunnskapen og evnen til kreative løsninger skal vises gjennom prosjektering: anbudsdokumenter som tegninger, teknisk beskrivelse NS3420 samt arbeidsopplegg og egenkontroll av prosjekteringen.

Generell kompetanse: Nytenkning er knyttet til kunnskap og ferdighet, med selvstendig innhente ny kunnskap og tilegne seg nye ferdigheter. Planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og prosjektering i tråd med fag- og yrkesetiske krav.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, gruppearbeid og veiledning.
Læringsstøtte:
Studentene får veiledning, individuelt eller i grupper.
Pensum:
Holgersen og Dam, Bæfestelser i anleggsgartneriet. ISBN 97-7387-0366. Zimmermann, Constructing landskape, materials, techniques, struktural components. ISBN 978-3-7643-8600-9. Støttelitteretur: div. håndbøker fra Vegvesenet, diverse Byggdetaljblader fra Byggforskserien. NS3420 \"grunn og terrengarbeider\" og \"rigg og drift\" Det er ikke et formelt teoretisk pensum i emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Godkjent 2 1/2 års studium B-LI fra NMBU eller tilsvarende. Godkjent 2 årig grunnblokk i landskapsarkitektur fra NMBU eller tilsvarende. Godkjent bachelor i landskapsarkitektur fra andre læresteder.
Anbefalte forkunnskaper:
LAA221/LAA233 og LAD101/LAD100
Obligatorisk aktivitet:
Fremmøte på 80 % av felles gjennomganger og ekskursjoner.
Vurderingsordning:
Karaktersetting forholder seg til oppgaver og prosjektoppgave med obligatorisk muntlig presentasjon som kan påvirke sluttkarakter i positiv retning.
Sensor:
Intern sensor evaluerer mindre oppgaver. Ekstern sensor evaluerer prosjektoppgaven.
Merknader:
UMB dekker obligatorisk utferd.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde: 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Med LAA215, reduksjon til 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
Forelesninger, seminarer: ca 30 timer. Workshop/felles gjennomganger: ca 30 timer Ekskursjoner: ca 8 timer. Veiledning, individuelt og i grupper: ca 1 time pr student.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått