Course code LAA216

LAA216 Konstruksjonsteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Kristin Marie Berg
Medvirkende: Ragna Berg, Jorun Hovind, Jenny Blandina Osuldsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: B-LI . Ved ledige plasser er M-LA prioritert.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp som en serie med forelesninger og obligatoriske aktiviteter som støtter opp under studentenes arbeid med to innleveringsoppgaver. Først gjennomføres en kortoppgave i samarbeid med LAA215. Deretter gjennomføres en prosjekteringsoppgave med tegninger og beskrivelser rettet mot en entreprise som består av flere deler. For å løse oppgaven bør all lærdom opparbeidet gjennom tidligere emner i LING-programmet tas i bruk. Dette er f.eks. kunnskap om materialer, fundamentering, belegg, kanter, andre konstruktive løsninger, jord- og plantebruk, samt kunnskap om beskrivelser, tegninger og kontrakter. Det blir henvist til relevant litteratur og prosjekteksempler. Utover tidligere forelesninger må studentene finne relevante kilder gjennom søk i litteratur, nettsteder og prosjekteksempler. Det vil bli gitt veiledning i grupper.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Studenten har kunnskap om overordnete føringer for utvikling mot et mer bærekraftig samfunn med vektlegging av biologisk mangfold og fremtidig overvannshåndtering.   
 • Studenten har kunnskap om materialer, fundamentering, belegg, kanter og enkle konstruksjoner, overvannshåndtering, samt jord og vegetasjon brukt i grøntanlegg

Ferdighet:

 • Studenten kan finne ut av overordnete krav i relevant lovverk, Tek17 og Norsk standard, samt Byggforsk-serien og bransjestandarder for utforming  av et offentlig grøntanlegg med god kvalitet. 
 • Studenten har evne til å bruke autocad til prosjektering av en illustrasjonsplan, overordnet teknisk plan og tekniske detaljtegninger. 
 • Studenten har evne til å lage et tilbudsgrunnlag for beskrivelse av en entreprise med bruk av NS3450 og NS3420

Generell kompetanse:

 • Studenten har evne til å gjennomføre et forpliktende samarbeid med andre studenter, dokumentere dette og føre egenkontroll av prosjekteringen.
 • Studenten har evne til nytenkning og selvstendig innhenting av relevant bakgrunnsstoff for å tilegne seg nye ferdigheter. Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og prosjektering i tråd med fag- og yrkesetiske krav.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, kortoppgave med modellbygging, prosjekteringsoppgave, gruppearbeid, hverandrevurdering og veiledning. Samarbeid med LA-studenter.
Læringsstøtte:
 • Tidligere forelesninger og litteratur fra LING-studiet.
 • Hjelpelitteratur på CANVAS
 • Studentene får veiledning i grupper av hjelpelærere med ulik fagkompetanse.
Pensum:
 • Holgersen og Dam, Bæfestelser i anleggsgartneriet. ISBN 97-7387-0366.
 • Zimmermann, Constructing landskape, materials, techniques, struktural components. ISBN 978-3-7643-8600-9.
 • Støttelitteratur utlagt på CANVAS og div. håndbøker fra Vegvesenet, diverse Byggdetaljblader fra Byggforskserien og TEK17
 • NS3450 og NS3420 'grunn og terrengarbeider', 'rigg og drift' og 'anleggsgartnerarbeider' er vesentlige kilder. Det er ikke et formelt teoretisk pensum i emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Godkjent 2 1/2 års studium B-LI fra NMBU eller tilsvarende. Godkjent 2 årig grunnblokk i landskapsarkitektur fra NMBU eller tilsvarende. 
Anbefalte forkunnskaper:
LAA115/LAA221/LAA233 og LAD100
Obligatorisk aktivitet:

En fellesoppgave innlevert sammen med LA-studentene - skal være godkjent

100% deltakelse på alle muntlige gjennomganger og ekskursjoner - fravær krever legeattest.

80% deltakelse på andre obligatoriske aktiviteter og obligatoriske veiledninger markert i timeplanen.

Godkjent obligatorisk aktivitet ett år vil ikke automatisk bli godkjent som obligatorisk aktivitet et annet år dersom emnet fullføres i et annet semester enn da aktiviteten ble utført.   

Vurderingsordning:

Prosjektoppgave bedømmes med karakterene A-F der F er ikke bestått.

Det gis individuelle karakterer ut fra kriteriene innsats/deltakelse i prosjektarbeid som utføres i gruppe.  

Sensor:

Intern sensor/lærer og hjelpelærere godkjenner kortoppgave som bestått/ikke bestått.

Emneansvarlig lærer godkjenner andre obligatoriske aktiviteter.

Ekstern sensor sammen med emneansvarlig lærer og hjelpelærere evaluerer innlevert prosjektoppgave.

Merknader:
NMBU dekker obligatorisk bussutferd til Østfold. Befaring av utferd for trebefaring i Oslo dekkes ved innsendte reisekvitteringer og utfylt reiseregning.  Øvrige befaringer av prosjektområde dekkes av studenten.  
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde: 250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Med LAA215, reduksjon til 5 studiepoeng. Det gis da fritak for en felles oppgave og en utferd. Det er ikke mulig å ta LAA215 og LAA216 samtidig. 
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: ca. 40 timer. Workshop/felles gjennomganger: ca 16 timer. Ekskursjoner: ca. 13 timer. Veiledning i grupper: ca 2 timer pr student.
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave: Bokstavkarakterer