LAA214 Bebyggelse og landskap

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Agustin Sebastian Rivera

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:45

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Total arbeidsmengde er 375 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen og har vurdering i høstparallellen

Om dette emnet

Forelesninger: innføring i grunnleggende metoder for å vurdere bebyggbarhet i forhold til naturgrunnlaget og menneskeskapte elementer i omgivelsene.Topografi og terrengforming. Byrom, bærekraftig byutvikling, bosetting og hvordan kvaliteter kan sikres i nye bolig- og transformasjonsprosjekter. Innføring i hvordan vegsystem, bebyggelse og grønnstruktur kan fungere sammen. Valg av bebyggelse i forhold til terreng, byggeskikk og bofunksjoner. Kommunaltekniske anlegg veg, vann, avløp. Overvannshåndtering. Bruken av plan- og bygningsloven for å sikre kvalitet i planene. Øvelser i topografi og terrengforming. Seminar/kollokvium: studie av visuelle grunnleggende romlige komponenter som volum, mellomrom, bebyggelsesstruktur og karakter, forhold til topografien basert bl a på analyser og referanseprosjekter i nærheten til Oslo.

Utferder til oppgaveområdene og til forbildeprosjekter i Oslo-området. Prosjektarbeid i grupper: byutviklingsprosjekt. Individuelt prosjektarbeid: plan for et begrenset tomteområde. Prosjektarbeidet i LAA214 vil gi studentene øvelse i å bruke formingskunnskaper og øvelse i å benytte data som prosjekteringsverktøy.

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene skal ha oversikt over hvordan bebyggelse påvirker landskapet. De skal ha kjennskap landskapsarkitektoniske problemstillinger til grunnleggende metoder for å vurdere hvordan bebyggelse påvirker og kan innpasses i landskapet. De skal ha oversikt over virkemidler og verktøy som kan bidra til å sikre kvaliteter, miljø og bærekraftig utvikling, i det som skal bygges, samt digitale planleggings- og prosjekteringsverktøy. De skal ha kunnskap om bolig- og bokvalitet.

Skal ha kunnskap om landskapsarkitektens rolle og samspill med andre fagfelt og medvirkningsprosesser.

Ferdighet

- å velge registrerings- og analysemetoder, som på best mulig måte beskriver et områdes bebyggbarhet, og anvende dette på praktiske og teoretiske problemer for å begrunne faglige beslutninger for formgiving og bærekraft.

- å utvikle ideer/ alternative løsninger for å innpasse bebyggelse i landskapet,

- å bedømme hva som bidrar til god boligkvalitet,

- å utarbeide illustrasjonsplan der bebyggelse og landskap er ivaretatt,

- å utarbeide og vurdere hvordan reguleringsplanen kan brukes for å sikre kvaliteter i planområdet,

- å utarbeide og vurdere hvordan teknisk planlegging kan brukes for å sikre kvaliteter i planområdet,

Studentene skal få øvelse i å bruke dataverktøyet som prosjekteringsverktøy både i 2D og 3D.

Generell kompetanse

Studentene skal ha forståelse for romlige forhold og dimensjonering som er grunnleggende for utforming. Studentene skal ha forståelse for betydningen av å ta vare på natur- og landskapskvaliteter som utgangspunkt for langsiktig forvaltning av det bebygde landskapet i tråd med de forpliktelsene Norge har påtatt seg ved å ratifisere den europeiske landskapskonvensjonen. Studentene skal derfor også øve i å arbeide tverrfaglig, og gjennom dette få respekt for andres fagkunnskaper.

Studentene skal øve i å styre eget læringsarbeid ved å stille faglige spørsmål på en selvstyrt og selvstendig måte.

Planlegge, igangsette og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter med faglig integritet og med respekt for andre, samt i tråd med profesjonsetiske retningslinjer.

Formilde sentralt fagstoff innenfor landskapsarkitekturen skriftlig og muntlig og gjennom relevante og egnede visualiseringer.

 • Forelesninger. Seminar/kollokvium . Øvelser i terrengforming. Prosjektarbeid i grupper. Individuelt prosjektarbeid. Utferder.
 • Studentene får løpende ukentlig veiledning både individuelt og i grupper. Forelesninger.
 • Bjørneboe, J. 2000 "Småhusområder. Bedre bebyggelsesplaner og fortetting med kvalitet\" NBI. Håndbok 49.

  Fraker, H. The hidden potential of sustainable neighborhoods. Island Press, Washinton 2013 ISBN 978 1 61091 408 2.

  Guttu, J. Boligvisjoner. Ti forbilder for den sosiale boligbyggingen. Forlaget Press, Oslo 2011. ISBN 978 82 7547 456 6

  Lorange, E.: Byen i landskapet Rommene I byen. Universitetsforlaget, 1984. ISBN 82 00 06733 5

  "Terrengforming Læringshefte" NMBU September 2014

 • LAD100, LAA115, LAA116, APL240
 • Mappevurdering. Gruppebasert arbeid med kursets ulike temaer. Individuelt arbeid. Bestått/ Ikke-bestått
 • Ekstern sensor vil gjennomgå øvingsoppgaver og evaluerer studentenes sluttprosjekt.
 • Befaring til oppgaveområdet. Deltagelse på gjennomganger. Deltagelse på seminarer. Deltagelse på veiledninger. Terrengforming øvelser. Min. 80 % tilstedeværelse.
 • Med forbehold om små avvik i forhold til emnebeskrivelsen. Ved gjentak av emnet må emnet tas i sin helhet.
 • Forelesninger: 50 timer. Seminar/ kollokvium: 30 timer. Utferder: 20 timer. Veiledning i grupper: 30 timer. Veiledning pr. student: 2 timer. Gjennomganger i plenum sensur og midtveis: 25 timer.
 • M-LA 2. trinn.
 • Bestått/ Ikke bestått
 • GSK