Course code LAA201

LAA201 Urbant landbruk i praksis

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ingrid Merete Ødegård
Medvirkende: Ragna Berg, Gry Skjeseth, Trine Hvoslef-Eide
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
maks 25 deltakere
Undervises i periode:
Høst og vår. Oppstart ute ca 1. juni. Varer hele vekstsesongen til midten av oktober. Gjennomgang med sensor hvor rapporten presenteres muntlig i midten av november.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Emnet forbeholdes studenter på master i urbant landbruk (M-UA) og studenter fra ILA/PV og andre dersom er det er plass.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet omfatter praksisbasert læring innenfor urbant landbruk. Emnet går i hele vekstsesongen fra mai til oktober og baserer seg på studentaktiv læring og selvstendig arbeid og praktisk samarbeid med medstudenter. Oppstart med introduksjon til emnet i første uken i mai (digitalt). Studentene skal selv sette opp en plan for hva de vil dyrke i eget dyrkingsfelt/parsell, ca 5-6m2. Planen må godkjennes av lærer før oppstart ute ca 1. juni. Undervisningen vil foregå ute i Studenthagene som praktiske demonstrasjoner, tips/råd og veiledninger i felt. Samling en gang i uken, bortsett fra juli.

Juni blir den mest intense måneden med opparbeiding og tilrettelegging av dyrkingsfelter, deretter såing og planting og vanning. Studentene er i fellesskap være ansvarlig for å sette opp vaktlister for hele vekstsesongen (også juli). Ugrasluking og vanning samt ettersyn av feltene (også fellesområder) blir hovedjobben i juli og august, samt noe innhøsting. Høsting vil vare til midten av oktober. Opprydding og klargjøring for neste sesong er også en viktig del av emnet.

NMBU er bærekraftuniversitetet og Studenthagene skal i hovedsak dyrkes etter bærekraftige økologiske prinsipper uten tilsetting av kunstgjødsel, og helt uten kjemiske sprøytemidler og med stor grad av resirkulering og gjenbruk av materialer.

Den sosiale bærekraften er også viktig gjennom å samarbeide, lære av hverandre, og å dele på både arbeid og avlinger. Emnet avsluttes med høsttakkefest med langbord ute i oktober hvor vi nyter av markens grøde/årets avling.

Studentene skriver en rapport med log og refleksjoner fra hele vekstsesongen. Innlevering og gjennomgang med sensor i første halvdel av november.

Hensikten med emnet er at studenten skal tilegne seg relevant praksiserfaring utenfor ordinær studiehverdag og anvende teori i praksis ved å bruke refleksjon som verktøy for å utvikle ny forståelse gjennom å-lære-ved-å-gjøre og reflektere i tett kobling mellom teori og praksis. Læringen skal ta utgangspunkt i teori, praksis og refleksjon der fokuset er på dyrking av spiselige vekster, samt kombinasjoner med prydvekster. 

Studentene vil få ansvar for at Studenthagene i Uraksen til enhver tid  fremstår som representative.

Emnet krever stor grad av eget initiativ fra studentene - men lærerne kan rådspørres.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Du skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om:

 • Planlegging av eget dyrkingsfelt for ettårige vekster (både pryd og nytte), forberedelser, gjennomføring av såing/planting, etablering og høsting.
 • Kunne sentrale begreper i plantedyrking på friland
 • Bruk av ulike redskaper tilpasset ulike aktiviteter
 • Erfaring i drift og vedlikehold av fellesarealer med sommerblomster og / eller flerårige vekster som frukt og bær-vekster mm.  
 • Høsting av vekster, når er de enkelte arter høsteklare. 
 • Etterarbeid/opprydding knyttet til dyrking.
 • Å delta i sosialt fellesskap og samarbeid om felles mål.
 • Refleksjon og analyse for å tilegne seg forståelse for ulike oppgaver og utfordringer som ligger i praktisk dyrking gjennom loggføring underveis og rapportskriving til slutt.

Ferdigheter:

Du skal tilegne deg grunnleggende ferdigheter i:

 • Planlegging, tilrettelegging og dyrking, høsting og opprydding i praksis (omsette teori i praksis).
 • Identifisere behov for samarbeid, deling av erfaringer og arbeidsfordeling av f.eks vanning.
 • Å skrive logg og bruke disse sammen med fagrelevant teori til å utforme problemstillinger knyttet til arbeidsoppgavene og kunne drøfte disse. 
 • Å gjennomføre systematisk og faglig begrunnet refleksjon av arbeidsoperasjoner som du utfører.  

Generell kompetanse:

Du skal tilegne deg grunnleggende kompetanse i:

 • Hva Urbant landbruk i praksis innebærer 
 • Praksisbasert læring
 • Vanlige arbeidsoperasjoner knyttet til praktisk dyrking og utfordringer som er knyttet til dem
 • Å arbeide selvstendig og å delta i samarbeidsprosesser som team-medlem og bidra med problemløsning innen praktisk dyrking.  
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på egen innsats ved problembasert læring - det er kun et par introduksjonsforelesninger, men vi finner en tid hver uke i oppstarten og ca hver annen uke senere, med unntak av juli, som vi møtes i studenthagene. Da får studentene råd og hjelp. Ellers forventes det at studentene leser seg opp på sine egne planter (4-10 arter), hvordan de skal dyrkes og beskriver dette i rapporten.
Læringsstøtte:
Canvas, veiledning ved ulike lærere ute i dyrkingsfeltet, gjennom samarbeid med medstudenter
Pensum:

Det er ikke et fast pensum, men utvalgt relevant litteratur kunngjøres på Canvas og er opp til studenten å skaffe seg relevant litteratur på feltet.

Støttelitteratur: «Grønnsaker» av Tommy Tønsberg og Kenneth Ingebretsen

Forutsatte forkunnskaper:
Studentene bør ha minimum ett års studium på universitet.
Anbefalte forkunnskaper:
Interesse for urban dyrking
Obligatorisk aktivitet:

Utarbeide planteplan

Følge opp egen parsell og fellesareal - inkl avslutning og opprydding

Delta på fellessamlingene, oppstart ute og minimum to fellessamlinger.

Delta i felles samling for presentasjon og diskusjon av rapportene som avslutning på emnet.

Detaljer kommer fram i terminplan.

Ved gjentak av emnet må emnet tas på nytt i sin helhet, inkludert obligatorisk aktivitet.

Vurderingsordning:
Mappeevaluering: arbeidslogg og  refleksjonsrapport (10-20 A4 sider) . Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor er med på muntlig gjennomgang/presentasjon av rapportene pluss gjennomgår refleksjonsrapporten sammen med emnelærerne.
Normert arbeidsmengde:
Det beregnes ca 125 timers arbeid totalt, hovedsakelig praktisk arbeid ute. Planlegging, logg og rapportskriving beregnes til 20% av arbeidstiden. 
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:
15 timer. Samlinger ukentlig i Studenthagene for spørsmål, demonstrasjoner og veiledning, med unntak av juli.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått