KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Deborah Helen Oughton

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Minimum 6; Maksimum 25

Frekvens:År med partall. Undervises neste gang i 2024.

Forventet arbeidsmengde:Total 250 timer. 100 timer forelesninger/demonstrasjoner, 100 timer semester oppgaver, 25 timer selvstudie

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, juniblokka.

Om dette emnet

Emnet handler om effektene av forurensninger (radionuklider, metaller, etc.) på mennesker og miljø. Emnet bruker ioniserende stråling som en case-studie, men dekker også beskyttelses- og vurderingsmetoder for enhver miljøforurensning, og studentene kan velge sin egen stressor for sin case-studie. Dermed vil kurset være relevant for studenter innen radioøkologi og andre områder av økotoksikologi, da det vil gjøre det mulig for dem å sette modeller og tilnærminger for å vurdere stråling i sammenheng med andre miljøstressorer samt beskyttelse av mennesker fra ioniserende stråling. Temaer: Biologiske effekter, farekarakterisering, dose-effektsammenheng, dosemodeller, RBE, biologiske endepunkter, kreft, dose til biota, økotoksikologi, mikrodosimetri. Økologisk påvirkning og risikovurdering: Miljørisiko, risikokarakterisering, artsensitivitetsfordeling, populasjonsdynamikk. Tiltak og sanering. Miljøetikk: filosofi og prinsipper. ALARA og BAT-prinsipper, internasjonal politikk og konvensjoner.

Biologiske effekter, virkning av strålingsdoser, kreft, økotoksikologi, osv. Risikovurdering på miljø og helse. Mottiltak og utbedring av skader. Miljøetikk: Filosfofi og prinsipper, internasjonal politikk og overensstemmelser.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskaper:

 • Forstå grunnlaget for evalueringer av økologisk påvirkning av forurensninger på mennesker og miljøet.
 • Forstå sammenhengen mellom vitenskap og lovgivning i håndteringen av forurensninger.
 • Kunne identifisere og vurdere de viktigste usikkerhetene knyttet til miljørisikovurdering og -håndtering.

Ferdigheter:

 • Anvende ulike metoder og tilnærminger for å vurdere virkningene og konsekvensene av miljøstressorer.

Generell kompetanse:

 • Kunne sette miljørisikoer og -stressorer i en bredere sammenheng og forstå samspillet mellom ulike faktorer.
 • Forelesninger, semsteroppgave, demonstrasjoner, bruk av "model of assessment" verktøy, måling.
 • Gjesteforelesere. Hver student får to mentorer for sin valgte semesteroppgave.
 • Suter, A.J. Ecological Risk Assessment, CRC Press, 2006 Pluss Utdelte notater, artikler og rapporter.
 • MILJØ200 og enten FM310 eller KJM350
 • Oppgave

  • Semesteroppgave teller 100%. Karakterregel: Bestått / Ikke bestått.


  Semesteroppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor i tråd med NMBUs regler.
 • Oppmøte på 80% av forelesningene og øvelser
 • Forelesninger: 52 timer

  Demonstrasjon av verktøy / praktisk øvelse: 20 timer

  Seminar/ presentasjon av semesteroppgaver: 8 timer.

 • M-MILJØ, M-KJEMI.
 • Realfag