KJM340 Instrumentell uorganisk analyse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Elin Lovise Folven Gjengedal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Laboratorieøvelser går klassevis med grupper på inntil 4 studenter; maks 12 og minimum 6 studenter på emnet. Se merknad!

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:26 timer forelesning + 42 timer laboratorieøvelse + 112 timer journalskriving + 70 timer selvstudium av pensum = Arbeidsinnsats 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger tar utgangspunkt i vitenskaplige artikler, samt andre publikasjoner og kompedia som gir en oversikt over emnet og teoretisk bakgrunn for aktuelle metoder. Laboratorieøvelsene gir studentene praktisk erfaring med ulike atomspektroskopiske teknikker, inkludert optiske, masse og røntgen spektrometriske teknikker, og tilhørende prøvepreparering. Laboratorieøvelsene gir dessuten en innføring i ulike aspekter ved metodevalidering og tilhørende tema.

Dette lærer du

Kunnskaper: Tilegne seg en oversikt over grunnleggende prinsipper for avanserte metoder og bruk av moderne instrumenter/kombinasjon av teknikker i uorganisk analytisk kjemi. Kunnskap om og forståelse av prinsipper for prøveopparbeidelse og analysemetoder basert på atomspektroskopi (atomabsorpsjon-, atomemisjon-, atomfluorescence-, atommasse-, atomrøntgen-spektrometri), dessuten teknikker for bestemmelse av grunnstoffenes tilstandsformer og isotopforhold.

Ferdigheter: På grunnlag av teoretisk og praktisk opplæring kunne anvende kunnskapen på et problem og kritisk vurdere feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Gi teoretisk bakgrunn for metode, samt presentere, diskutere og konkludere på resultater fra en undersøkelse i rapportform.

Generell kompetanse: Kunne velge hensiktsmessig prøvepreparering og analysemetode ut fra kjennskap til prøvetype og analytt(er), samt krav til analysekvalitet. Vurdere kvalitet i analyseresultater. Presentere arbeidet som en rapport.

 • Forelesningene skal gi en innføring i grunnleggende prinsipper for avanserte metoder og bruk av moderne instrumenter/ kombinasjon av teknikker i uorganisk analytisk kjemi. Laboratorieøvelsene vektlegger metodeutvikling og validering av analysemetoder. Laboratorierapportene skrives som en artikkel.
 • Laboratorieøvelsene vektlegger kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Studentene kan avtale tid for diskusjoner med både forelesere og teknisk personale. Frist for innlevering av rapport er en uke etter gjennomført øvelse. Hver student får tilbud om et møte med emneansvarlig for individuell tilbakemelding og råd om forbedringer, også for godkjente rapporter.
 • Pensum kunngjøres i Canvas.
 • KJM240 Analytisk kjemi.
 • Samlet vurdering:

  • 3 av 7 laboratorierapporter teller karaktervekt 1/3.
  • Skriftlig slutteksamen karaktervekt 2/3.

  Alle deler må være bestått.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler Labjournaler Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensurering av skriftlig eksamen.
 • Godkjent journal. Fire rapporter som ikke er karaktergivende må være godkjent, samt bestått karakter på tre rapporter.
 • Egne søknadsfrister for emner med antallsbegrensning. Studenter som ønsker plass i emnet må søke opptak i Studentweb senest 5. august. Etter det blir plassene i emnet fordelt. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing.

  Emnet har labundervisning i 2 av dagene i augustblokka. Studenter som ønsker å ta emnet samtidig med MILJØ302 bes ta kontakt på studieveileder-mina@nmbu.no.

 • Forelesninger: 4 timer per uke i alt ca. 26 timer. Laboratorieøvelser: 6 timer (1 dag) per uke i alt 42 timer.
 • M-KJEMI, M-MILJØ, M-KB, M-LUR.
 • Realfag