Course code KJM340

KJM340 Instrumentell uorganisk analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Elin Lovise Folven Gjengedal
Medvirkende: Øyvind Enger, Ole Christian Lind, Karl Steinar Andreas Jensen, Solfrid Lohne, Yngvar Thomassen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: <p>Årlig.</p><p>Går ikke høst 2022.</p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Laboratorieøvelser går klassevis med grupper på inntil 4 studenter; maks 12 og minimum 6 studenter på emnet.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-KJEMI, M-MILJØ, M-KB, M-LUR.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger tar utgangspunkt i vitenskaplige artikler, samt andre publikasjoner og kompedia som gir en oversikt over emnet og teoretisk bakgrunn for aktuelle metoder. Laboratorieøvelsene gir studentene praktisk erfaring med ulike atomspektroskopiske teknikker, inkludert optiske, masse og røntgen spektrometriske teknikker, og tilhørende prøvepreparering. Laboratorieøvelsene gir dessuten en innføring i ulike aspekter ved metodevalidering og tilhørende tema.
Læringsutbytte:

Kunnskaper: Tilegne seg en oversikt over grunnleggende prinsipper for avanserte metoder og bruk av moderne instrumenter/kombinasjon av teknikker i uorganisk analytisk kjemi. Kunnskap om og forståelse av prinsipper for prøveopparbeidelse og analysemetoder basert på atomspektroskopi (atomabsorpsjon-, atomemisjon-, atomfluorescence-, atommasse-, atomrøntgen-spektrometri), dessuten teknikker for bestemmelse av grunnstoffenes tilstandsformer og isotopforhold.

Ferdigheter: På grunnlag av teoretisk og praktisk opplæring kunne anvende kunnskapen på et problem og kritisk vurdere feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Gi teoretisk bakgrunn for metode, samt presentere, diskutere og konkludere på resultater fra en undersøkelse i rapportform.

Generell kompetanse: Kunne velge hensiktsmessig prøvepreparering og analysemetode ut fra kjennskap til prøvetype og analytt(er), samt krav til analysekvalitet. Vurdere kvalitet i analyseresultater. Presentere arbeidet som en rapport.

Læringsaktiviteter:
Forelesningene skal gi en innføring i grunnleggende prinsipper for avanserte metoder og bruk av moderne instrumenter/ kombinasjon av teknikker i uorganisk analytisk kjemi. Laboratorieøvelsene vektlegger metodeutvikling og validering av analysemetoder. Laboratorierapportene skrives som en artikkel.
Læringsstøtte:
Laboratorieøvelsene vektlegger kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Studentene kan avtale tid for diskusjoner med både forelesere og teknisk personale. Frist for innlevering av rapport er en uke etter gjennomført øvelse. Hver student får tilbud om et møte med emneansvarlig for individuell tilbakemelding og råd om forbedringer, også for godkjente rapporter.
Pensum:
Pensum kunngjøres i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM240 Analytisk kjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent journal. Fire rapporter som ikke er karaktergivende må være godkjent, samt bestått karakter på tre rapporter.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • 3 av 7 laboratorierapporter teller karaktervekt 1/3.
  • Muntlig slutteksamen karaktervekt 2/3.

Alle deler må være bestått.

Sensor:
Ekstern sensurering av muntlig eksamen.
Merknader:
Obligatorisk oppmøte på første forelesing.Emnet gis ikke høsten 2022.
Normert arbeidsmengde:
26 timer forelesning + 42 timer laboratorieøvelse + 112 timer journalskriving + 70 timer selvstudium av pensum = Arbeidsinnsats 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer per uke i alt ca. 26 timer. Laboratorieøvelser: 6 timer (1 dag) per uke i alt 42 timer.
Eksamensdetaljer: :