Course code KJM314

KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Roland Peter Kallenborn
Medvirkende: Ivo Havranek, Aasim Musa Mohamed Ali, Hanne Marie Devle, Dag Ekeberg, Siri Merete Grønhovd, Yngve Henning Stenstrøm, Morten Sørlie
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet tar for seg en rekke anvendelsesområder for organisk analytisk kjemi:

 • HPLC, kolonnekromatografi etc. for opprensing og isolering av organiske stoffer.
 • GC/MS: innen miljøkjemi og bestemmelse av miljøgifter.
 • LC/MS GC/MS: for produktkontroll i tekniske anvendelser og syntese.
 • LC/MS, GC/MS: for rensing og produktkontroll innen legemiddel- og matproduksjon.

I tillegg vil en del opprensningsmetoder og teknikker introduseres (Silica, Aluminiumoksid-basert kromatografi). Kritisk metodevalidering og kvalitetskontroll vil være en integrert del av både forelesninger og praktiske øvelser. 

Kursets læremål bidrar til FNs bærekaftsmål (SDG):  1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 & 15

Læringsutbytte:

GENERELT: Grunnleggende kunnskap om den praktiske anvendelsen av organisk-analytiske metoder som et viktig verktøy i en rekke applikasjoner skal formidles i emnet. Bruksområder som teknisk kontroll, produktkontroll, legemiddelproduksjon, miljøkjemi, forurensningsbestemmelse, matsikkerhet og medisinsk kjemi vil inkluderes. 

KUNNSKAP: Etter gjennomføring av kurset skal kandidatene ha kunnskap om, og kjennskap til, de forskjellige teknikkene i validering, kvalitetssikring, opprensing og kvantifisering av ukjente forbindelser, ved hjelp av organisk-analytiske metoder.

FERDIGHETER: Det forventes gode kunnskaper om kromatografisk separasjons-teknikker og ulike detektor systemer som kan brukes i forbindelse med kvantifisering av organiske substanser. Kromatogram-tolkning og prosedyrer for kvantifisering av ukjente forbindelser er et meget sentralt emne i kurset, og kandidatene må bruke tid på datatolkning og kvalitetskontroll. Studentene skal kunne validere ulike analytiske metoder, og skal være i stand til å velge egnede metoder innen organisk analytisk kjemi, for å oppnå ønskede resultater. Det forventes en stor grad av selvstudie og selvstendig praktisk bidrag til laboratoriet-arbeidet under kurset. Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.  

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og seminarer hvor studentene forventes å være involvert på en konstruktiv og aktiv måte er grunnlaget for emnet. Seminarene vil arranges som "flipped classroom" og studentene skal forberede og diskutere praktiske aspekter innen metodeutvikling og kvalitetssikring innen organisk analytisk kjemi. Laboratorieøvelser der studentene må levere en labrapport vil gjennomføres med 2-3 studenter per gruppe; 8-10 lab dager er planlagt.

Studentene skal presentere rapportresultatene i plenum i form av et foredrag som vil inngå i karakter-fastsettelsen sammen med lab-rapporten (teller 60 % av sluttkarakteren).

Læringsstøtte:
 • Kontortid bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart.
 • Dedikerte arbeidsmøter vil arrangeres for hver studentgruppe. Alle grupper har tilgang til oppdatert faglitteratur og rapporter for sine spesifikke temaområder.
 • Regelmessige seminarer vil holdes for diskusjoner rundt laboratoriearbeidet (flipped classroom).
 • Canvas-siden (KJM 314) vil brukes aktivt av lærerne og studentene for diskusjoner og informasjon.
Pensum:
Forelsninger og utvalgte, vitenskapelige publikasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:
Kurset krever komplett kunnskap i organisk analyse, kromatografi (KJM310) og massespektrometri (KJM313) (begge kan tas samtidig).
Anbefalte forkunnskaper:
Metodikk og generelle aspekter innen organisk analytisk kjemi er et viktig redskap for å kunne følge emnet. Det er ønskelig i grunnlegende kunnskap om statistikk, kvalitetssikring innen organisk analytisk kjemi og metodevalidering.
Obligatorisk aktivitet:
 • Deltakelse i forelesninger
 • Deltakelse på seminarer 
 • Prosjekt presentasjon
 • Prosjekt- / laboratorierapport 
Vurderingsordning:
 • 1 times muntlig eksamen, teller 40 %
 • Skriftlig rapport og muntlig presentasjon, teller 60 %
Sensor:

Ekstern sensor vurderer rapportene og muntlig eksamen.

Skriftlig rapport og muntlig presentasjon vurderes av kurslederen.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 52 timer.Labøvelser: 78 timer.Selvstudium: 120 timer, inkludert semesteroppgave.
Opptakskrav:
Masterkompetanse i kjemi - Realfag
Undervisningstid:
4 timer med forelesninger/seminar og 6 timer laboratorieøvelser per uke.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer