Course code KJM313

KJM313 Massespektrometri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 (KJM313 + KJM410).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Studenter på Masterprogrammet i Kjemi (M-KJEMI) og Masterprogrammet i teknologi, retning kjemi og bioteknologi (M-KB).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet tar for seg følgende typer massespektrometre: sektor-, quadrupol-, time of flight og ionefelle-instrumenter. Emnet omhandler tolkning av massespektra, og hvilken type ioniseringsmetoder som benyttes til forskjellige analyser.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om det å ivareta behovene til oss mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette kurset er ikke et kurs i disse bærekraftsmålene, men det er bygd opp slik at vi kan imøtekomme noen av disse målene som blant annet målene nr. 4, 5, 6, 9, 12, 13.

Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Studenten vil ha avansert kunnskap innen teoretisk anvendelse av massespektrometri
  • Studenten vil ha avansert kunnskap innen praktisk anvendelse av massespektrometri
  • Studenten skal være i stand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske og biologiske forbindelser. 

Ferdigheter

Kandidatene skal opparbeide seg ferdigheter innen forskjellige teknikker for filtrering av ioner i forskjellige massefiltre. De viktigste filtrene som gjennomgås er quadrupole, triple quadrupole, sylindrisk og ionefeller, Orbitrap, time-of-flight og sektor-instrumenter. Spektertolkning er meget sentalt i emnet. 

Generell kompetanse

Studentene skal etter gjennomført kurs ha generell kompetanse i teorien bak de forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder. Du skal kunne tolke EI massespektra. Studentene skal kunne kommunisere om hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både med spesialister og til almenheten.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
Kontortidene kunngjøres ved begynnelsen av semesteret. Spørsmål sendt via e-post eller Canvas vil også bli besvart. Det er opprettet en egen FaceBook-side for de som tar kurset hvor alle kan være med på i faglige diskusjoner.
Pensum:
"Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
Forutsatte forkunnskaper:
  • Organisk kjemi, KJM210 eller tilsvarende
  • Analytisk kjemi, KJM240 eller tilsvarende
  • Fysikalsk kjemi, KJM230 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
KJM310, Kromatografi eller tilsvarende. 
Vurderingsordning:
Skriftlig, digital slutteksamen med ekstern sensor (3,5 timer): 100 % av den totale karakteren, A-F.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timerForberedelse til forelesninger: 40 timerSelvstudium: 234 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 sp reduksjon for dem som har tatt KJM410.
Undervisningstid:
2 timer forelesninger per uke.
Eksamensdetaljer: :