KJM313 Massespektrometri

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Dag Ekeberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 26 timer
 • Forberedelse til forelesninger: 40 timer
 • Selvstudium: 184 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet tar for seg følgende typer massespektrometre: sektor-, quadrupol-, time of flight og ionefelle-instrumenter. Emnet omhandler tolkning av massespektra, og hvilken type ioniseringsmetoder som benyttes til forskjellige analyser.

I den retoriske fremstillingen av emnet legges det vekt på at pathos sammen med ethos og logos skal gi en verbal fremstilling som skaper forståelse hos studenter og andre som deltar i undervisningen.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om det å ivareta behovene til oss mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette emnet er ikke et kurs i disse bærekraftsmålene, men det er bygd opp slik at vi kan imøtekomme noen av disse målene som blant annet målene nr. 4, 5, 6, 9, 12, 13.

Dette lærer du

Kunnskap

 • Studenten vil ha avansert kunnskap innen teoretisk anvendelse av massespektrometri
 • Studenten vil ha avansert kunnskap innen praktisk anvendelse av massespektrometri
 • Studenten skal være i stand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske og biologiske forbindelser.

Ferdigheter

Kandidatene skal opparbeide seg ferdigheter innen forskjellige teknikker for filtrering av ioner i forskjellige massefiltre. De viktigste filtrene som gjennomgås er quadrupole, triple quadrupole, sylindrisk og ionefeller, Orbitrap, time-of-flight og sektor-instrumenter. Spektertolkning er meget sentalt i emnet.

Generell kompetanse

Studentene skal etter gjennomført kurs ha generell kompetanse i teorien bak de forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder. Du skal kunne tolke EI massespektra. Studentene skal kunne kommunisere om hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både med spesialister og til allmenheten.

 • Forelesninger.
 • Kontortidene kunngjøres ved begynnelsen av semesteret.

  Spørsmål sendt via e-post eller Canvas vil også bli besvart.

 • "Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
  • Det forutsettes at studenten kan gjeldende regler innen plagiering og fusk, samt hvordan man skal referere når man skriver en tekst.
  • Organisk kjemi, KJM211 eller tilsvarende
  • Analytisk kjemi, KJM240 eller tilsvarende
  • Fysikalsk kjemi, KJM230 eller tilsvarende
 • Refleksjonsvideo opplastet til Wiseflow, digital slutteksamen med ekstern sensor (7 timer): 100 % av den totale karakteren, A-F.

  Hjelpemidler: C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale.  Hjemmeeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter alle besvarelser.
 • 2 timer forelesninger per uke.
 • Studenter på Masterprogrammet i Kjemi (M-KJEMI) og Masterprogrammet i teknologi, retning kjemi og bioteknologi (M-KB).
 • Realfag