Course code KJM310

KJM310 Kromatografi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-KJEMI, M-KB.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Separasjon av organiske forbindelser ved bruk av gasskromatografi, væskekromatografi og diverse kolonner. Om alternative detektorer samt tolking og presentasjon av resultater. Grunnleggende kromatografisk teori, praktiske oppgaver innen forskjellige separasjonsprinsipper. Forståelse for både kvalitativ og kvantitativ analyse i forskjellige matrikser. På laboratoriet skal utleverte prøver analyseres.

I den retoriske fremstillingen av emnet legges det vekt på at pathos sammen med ethos og logos skal gi en verbal fremstilling som skaper forståelse hos studenter og andre som deltar i undervisningen.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om det å ivareta behovene til oss mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette kurset er ikke et kurs i disse bærekraftsmålene, men det er bygd opp slik at vi imøtekommer noen av disse målene som blant annet målene nr. 4, 5, 6, 9, 12, 13.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal oppnå avansert kunnskap for anvendelse av ulike separasjonsmetoder, og gjennomføre separasjon av organiske forbindelser ved bruk av GC, LC, diverse kolonner, vurdere alternative detektorer og tolke resultatene.

Ferdigheter

Studenten skal tilegne seg ferdigheter innen kromatografisk teori, og kunne gjennomføre praktiske oppgaver selvstendig  innen forskjellige separasjonsprinsipper.

Generell kompetanse Ved selvstudium på laboratoriet og ved teoretisk studium av faget, vil studenten få generell kompetanse til å vurdere metoder opp mot hverandre, og få en forståelse for både kvalitativ og kvantitativ  analyse i forskjellige matrikser. Studentene skal kommunisere om hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både med spesialister og til almenheten.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og laboratorieøvelser med påfølgende rapportskriving. vi vil benytte oss av refleksjonsvideo for midtsemesterevaluering, noen laboratorieraporter og for avsluttende eksamen.
Læringsstøtte:
Kontortidene kunngjøres ved begynnelsen av semesteret. Spørsmål sendt via e-post eller Canvas vil også bli besvart. Det er opprettet en egen FaceBook-side for de som tar kurset hvor alle kan være med i faglige diskusjoner.
Pensum:
Chromatography Concepts & Contrasts by James M. Miller. ISBN 978-0-470-53025-2, bortsett fra kap. 13.
Forutsatte forkunnskaper:
  • Det forutsettes at studenten kan gjeldende regler innen plagiering og fusk, samt hvordan man skal referere når man skriver en tekst.
  • Organisk kjemi KJM210, eller tilsvarende.
  • Analytisk kjemi KJM240, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Fysikalsk kjemi KJM230, eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:

For å få delta på emnet, må alle oppmeldte gjenomføre en test, der alle spørsmål må besvares riktig.

Laboratoriekurs med journaler og innleverte refleksjonsvideoer må være godkjent før eksamen.

Vurderingsordning:

Refleksjonsvideo opplastet til Wiseflow, digital slutteksamen (som mest sannsynlig må finne sted i undervisningsperioden og ikke i eksamensperioden) med ekstern sensor (7 timer): 100 % av den totale karakteren, A-F. 

Hjelpemidler: C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter samtlige eksamensbesvarelser.
Merknader:
Emnet er relevant for dem som studerer kjemi, biokjemi, bioteknologi, matvitenskap eller lignende.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer.Laboratoreøvelser: 60 timer.Forberedelse til forelesning: 20 timer.Forberedelse til labøvelser: 30 timer.Jouralskriving: 40 timer.Selvstudium: 74 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
  • 2 t forelesninger/uke
  • 60 timer selvstendig laboratoriearbeid fordelt utover høstsemesteret.
Eksamensdetaljer: Hjemmeeksamen: Bokstavkarakterer