Course code KJM310

KJM310 Kromatografi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-KJEMI, M-KB.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Separasjon av organiske forbindelser ved bruk av gasskromatografi, væskekromatografi og diverse kolonner. Om alternative detektorer samt tolking av resultater. Grunnleggende kromatografisk teori, praktiske oppgaver innen forskjellige separasjonsprinsipper. Forståelse for både kvalitativ og kvantitativ analyse i forskjellige matriser. På laboratoriet skal utleverte prøver analyseres.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om det å ivareta behovene til oss mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette kurset er ikke et kurs i disse bærekraftsmålene, men det er bygd opp slik at vi kan imøtekomme noen av disse målene som blant annet målene nr. 4, 5, 6, 9, 12, 13.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal oppnå avansert kunnskap for anvendelse av ulike separasjonsmetoder, og gjennomføre separasjon av organiske forbindelser ved bruk av GC, LC, diverse kolonner, vurdere alternative detektorer og tolke resultatene.

Ferdigheter

Studenten skal tilegne seg ferdigheter innen kromatografisk teori, og kunne gjennomføre praktiske oppgaver selvstendig  innen forskjellige separasjonsprinsipper.

Generell kompetanse Ved selvstudium på laboratoriet og ved teoretisk studium av faget, vil studenten få generell kompetanse til å vurdere metoder opp mot hverandre, og få en forståelse for både kvalitativ og kvantitativ  analyse i forskjellige matrikser. Studentene skal kommunisere om hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både med spesialister og til almenheten.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og laboratorieøvelser med påfølgende rapportskriving.
Læringsstøtte:
Kontortidene kunngjøres ved begynnelsen av semesteret. Spørsmål sendt via e-post eller Canvas vil også bli besvart. Det er opprettet en egen FaceBook-side for de som tar kurset hvor alle kan være med på i faglige diskusjoner.
Pensum:
Chromatography Concepts & Contrasts by James M. Miller. ISBN 978-0-470-53025-2, bortsett fra kap. 13.
Forutsatte forkunnskaper:
  • Organisk kjemi KJM210, eller tilsvarende.
  • Analytisk kjemi KJM240, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Fysikalsk kjemi KJM230, eller tilsvarende. 
Obligatorisk aktivitet:

For å få delta på emnet, må alle oppmeldte gjenomføre en test, der alle spørsmål må besvares riktig.

Laboratoriekurs med godkjent journal må godkjennes før eksamen

Vurderingsordning:
Skriftlig, digital slutteksamen med ekstern sensor (3,5 timer): 100 % av den totale karakteren, A-F.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte eksamensoppgaver.
Merknader:
Emnet er relevant for dem som studerer kjemi, biokjemi, bioteknologi, matvitenskap og lignende.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer.Laboratoreøvelser: 60 timer.Forberedelse til forelesning: 20 timer.Forberedelse til labøvelser: 30 timer.Jouralskriving: 40 timer.Selvstudium: 124 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
  • 2 t forelesninger/uke
  • Ca. 60 timer selvstendig laboratoriearbeid fordelt utover høstsemesteret.
Eksamensdetaljer: :